..............اخبار ونشاطات ..........................