اذا لم تظهر الكلمات بشكل واضح يرجى تحميل الخطوط السريانية من هنا
if the words didn't appear in the disiered way please download the Syriac Fonts from Here

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
........ ܛܒܹ̈ܐ ܘܚܘܦܵܛ̈ܐ ............................

ܝܘܡܐ ܕܝܪܬܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܒܬܕܟܼܪܐ ܡܦܠܛܬܐ ܕܟܵܠܘܼ ܥܢܟܒܼܝܬܐ ܒܪܫ ܣܘܼܣܐ

ܡܫܘܪܹܐܠܵܗܿ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܫܒܼܘܿܥܗܿ ܡܪܕܘܼܬܢܝܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܚܡܝܼܫܝܐ، ܒܝܘܡܐ ܕܝܪܬܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܕܡܛܘܟܣܠܵܗܿ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕܝܪܬܘܼܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܥܡܡܝ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܘܒܝܬ ܣܡܟܼܐ ܕܥܢܟܒܼܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܥܠ ܡܫܛܚܵܐ ܕܒܝܬ ܣܡܟܼܐ ܒܥܢܟܒܼܐ ܒܫܥܬܐ 6 ܡܢ ܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 18/9/2012. ܘܒܛܘܼܝܵܒܼܐ ܕܡܵܪܘܼܬܹܗ ܡܝܼܛܪܦܘܿܠܝܛܐ ܒܫܐܪ ܡܬܝ ܘܪܕܐ ܪܫܐ ܕܐܦܣܩܘܿܦ̈ܐ ܕܐܪܒܠ ܘܡܝܩܪܐ ܓ̰ܠܐܠ ܚܒܝܼܒ ܡܕܒܪܢܐ ܕܦܢܝܼܬܐ ܕܥܢܟܼܒܐ ܘܡܝܩܪܐ ܓ̰ܘܗܪ ܬܐܘܡܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܪܟܼܵܝܘܼܬܐ ܕܥܢܟܒܼܐ ܘܡܛܦܣܢ̈ܐ ܕܡܢܝܢܐ ܡܢ ܩܢܨܠܘܼܬ̈ܐ ܢܘܟܼܪ̈ܝܐ ܒܐܪܒܠ ܘܪ̈ܫܢܹܐ ܕܡܕܒܪ̈ܢܘܝܬܹܐ ܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܒܥܢܟܒܼܐ ܘܡܛܦܣܢ̈ܐ ܕܓܒ̈ܐ ܘܡܛܟܣܝܬ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܝܐ ܡܕܝܼܢܝܐ ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܨܥ̈ܐ ܕܝܘܼܕܥܐ ܘܐܬܪ̈ܝܬܐ ܐܐܪ̈ܝܹܐ ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܢܟܒܼܐ.
 ܒܫܘܪܝܐ ܕܙܘܝܚܐ ܡܘܩܪܒܼܠܹܗ ܕ. ܣܥܕܝܼ ܐܠܡܐܠܚ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܡܡܠܠܐ ܕܩܒܠܬܐ ܒܫܝܢܬ ܒܡܛܝܒܼ̈ܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܘܐܡܪ: ܝܠܦܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܢ ܠܡܩܝܡܬܐ ܕܗܕܟܼܐ ܪ̈ܡܫܹܐ ܝܪ̈ܬܘܬܢܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܬܠܬܐ ܫܢ̈ܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢܢ ܕܡܚܝܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܝܠܵܗܿ ܘܠܝܼܬܐ ܐܬܪܢܝܬܐ ܘܐܘܡܬܢܝܬܐ، ܘܐܝܬܠܢ ܐܝܼܩܵܪܐ ܒܥܘܕܪ̈ܢܢ ܥܡ ܡܛܟܣܝܬܹ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܼܢܝܐ ܘܕܝܼܠܢܐܝܼܬ ܒܝܬ ܣܡܟܼܐ ܕܥܠܝܡ̈ܐ ܕܥܢܟܒܼܐ ܗܘ ܕܫܘܬܦܠܹܗ ܥܡܢ ܒܛܢܢܐ ܪܒܐ ܠܡܝܩܡܬܐ ܕܗܢܐ ܪܡܫܐ، ܘܐܝܬܠܝܼ ܩܘܒܠ ܛܝܒܘܼܬܐ ܡܢ ܡܛܟܣܝܬ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܼܢܝܐ ܐܝܟܼ ܒܝܬ ܣܡܵܟܼܐ ܕܡܫܘܬܒ̈ܐ ܘܟܢܘܫܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܘܟܢܘܫܬܐ ܕܡܪܝ ܥܒܼܕܐ ܙܪܘܥܬܢܝܬܐ.      
ܘܡܘܙܝܕܠܹܗ ܕܘܠܝܬܢ ܝܠܵܗܿ ܢܛܪܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܡܪܕܘܼܬܐ ܘܠܫܢܐ ܕܒܢܝ ܥܡܢ ܘܒܵܥܘܬܝܼ ܝܠܵܗܿ ܕܢܛܪܝܼܬܘܢ ܗܢܐ ܝܘܼܪܬܢܐ.
ܘܪܡܙܠܹܗ ܕܗܢܐ ܝܘܡܐ ܝܠܹܗ ܠܡܚܝܬܐ ܝܪܬܘܼܬܐ ܕܥܢܟܒܼܐ ܡܢ ܐܣܟܝܡ̈ܐ ܘܡܹܐܟܼܘܠܝܬ̈ܐ ܘܚܠܝܘܼܬܐ، ܘܒܣܒܼܪܐ ܝܘܵܚ ܕܚܝܵܢ̈ܐ ܕܥܢܟܒܼܐ ܗܵܘܝܼ ܡܛܝܒ̈ܐ ܟܠ ܫܢܬܐ ܠܡܚܝܬܐ ܕܗܢܐ ܝܘܼܪܬܢܐ ܘܗܘܝܼ ܒܣܝܼܡ̈ܐ ܠܫܘܬܦܬܝܗܝ.
ܘܒܬܪܹܗ ܡܘܩܪܒܼܠܹܗ ܢܐܐܸܠ ܢܓ̰ܝܼܒ ܪܫܐ ܕܣܝܼܥܬܐ ܦܘܼܪܢܣܝܬܐ ܕܒܝܬ ܣܡܟܼܐ ܕܥܠܝܡ̈ܐ ܕܥܢܟܒܼܐ ܡܡܠܠܐ ܒܗܢܐ ܦܘܼܪܣܐ ܘܩܘܒܠܹܗ ܒܫܝܢܐ ܒܡܛܝܼܒ̈ܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܘܛܥܢܹܗ ܩܘܒܠ ܛܝܒܘܼܬܐ ܡܢ ܥܠܝܡ̈ܐ ܕܒܝܬ ܣܡܟܼܐ ܘܫܕܬܢ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܠܥܘܼܕܪܢܝܗܝ ܠܢܨܝܼܚܘܼܬܐ ܕܗܕܐ ܥܒܼܘܿܕܘܼܬܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܕܟܼܪܐ 10 ܠܫܬܐܣܬܐ ܕܒܝܬ ܣܡܟܼܐ.
ܘܟܢ ܡܡܠܠܐ ܕܡܝܩܪܐ ܓ̰ܠܐܠ ܚܒܝܼܒ ܡܕܒܪܢܐ ܕܦܢܝܼܬܐ ܕܥܢܟܒܼܐ ܗܘ ܕܪܡܙܠܹܗ ܠܥܘܼܡܩܐ ܕܥܩܪܐ ܕܒܢܝ ܥܡܢ ܥܠ ܗܕܹܐ ܐܪܥܐ.
ܘܒܬܪܗ ܡܡܠܠܐ ܕܡܝܩܪܐ ܦ̮ܐܪܘܩ ܚܢܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܥܡܡܝ̈ܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܘܚܘܐܠܹܗ ܦܨܚܘܼܬܹܗ ܘܛܥܢܹܗ ܩܘܒܠ ܛܝܒܘܼܬܐ ܡܢ ܟܠ ܐܢܝܼ ܕܫܘܬܦܠܗܘܢ ܘܗܘܹܐܠܗܘܢ ܥܵܕܘܿܪ̈ܐ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܝܪܬܘܼܬܢܝܐ.
ܟܢ ܡܫܘܪܐܠܗܘܢ ܥܒܼܘܿܕܘܝܬ̈ܐ ܕܝܘܡܐ ܝܪܬܘܼܬܢܝܐ ܒܓܠܚܬܐ ܕܐܣܟܝܡ̈ܐ ܥܡܡܝ̈ܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܡܬܘܵܬ̈ܐ ܘܦܢܝ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܝܢ ܥܡ ܦܘܼܫܩܐ ܠܟܠ ܐܣܟܝܡܐ ܘܦܢܝܬܐ.
ܘܡܬܘܬܹ̈ܐ ܕܫܘܬܦܠܗܘܢ ܒܗܕܹܐ ܓܠܚܬܐ ܝܗܘܐ(ܫܩܠܒܼܐـ ܐܠܩܘܫ ـ ܟܘܝܝ ـ ܫܪܡܢ ـ ܒܪܛܠܐ ـ ܒܛܢܵܝܐ ـ ܒܵܩܘܿܦ̮ܐ ـ ܒܥܫܝܼܩܐ ـ ܟܪܡܠܸܫ ـ ܚܘܡܵܠܐ ـ ܥܩܪܐ)
ܘܒܬܪ ܗܕܹܐ ܓܠܚܬܐ ܦܝܼܫܠܗܘܢ ܦܬܝܼܚ̈ܐ ܬܪܝܢ ܠܘܚ̈ܐ ܠܐܲܡܵܢܐ ܚܐܠܕ ܣܸܒܘܿ، ܚܕ ܡܢ ܠܘܚ̈ܐ ܡܛܦܣܘܿܢܹܐ ܡܠܦܢܐ ܚܡܘܪܒܝܼ ܒܟܵܪܐ ܕܡܠܦܢܘܼܬܐ ܓܘ ܬܒܼܝܠ ܘܠܘܚܐ ܐ̄ܚܪܬܐ ܥܠ ܡܘܣܝܼܩܝ̈ܐ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ.
ܘܒܬܪܹܗ ܡܫܘܪܐܠܵܗ ܡܦܠܛܬܐ ܕܟܠܘܿ ܥܢܟܒܼܝܬܐ ܐܝܟ ܥܝܵܕܐ ܥܬܝܼܩ̈ܐ ܥܡ ܩܠܐ ܕܛܒܠܐ ܘܙܘܪܢܐ ܘܟܠܟܠܝܬ̈ܐ ܘܪ̈ܩܕܐ ܥܡܡܝ̈ܐ ܥܠ ܩܝܢܬܐ ܘܡܘܣܝܩܐ ܥܡܡܝܬܐ ܘܙܡܪ̈ܝܬܐ ܥܬܝܼܩ̈ܐ ܕܥܢܟܒܼܝ̈ܐ ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܙܡܝܼܪ̈ܐ ܒܝܕ ܙܡܵܪܐ ܦ̮ܘܐܕ ܙܡܵܪܵܐ ܘܗܢܕܪܝܼܢ ܡܓ̰ܝܼܕ̤ ܒܫܘܬܦܬܐ ܕܐܪ̈ܚܹܐ ܘܟܢܫܐ ܡܝܩܪܐ ܘܒܬܪܝܗܝ ܐܡܢܐ ܠܒܼܢܢܝܐ ܦ̮ܐܕܝܼ ܙܝܼܕܐܢ.
ܘܒܗܢܐ ܙܘܝܵܚܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܓܠܝܼܚ̈ܐ ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܦ̮ܘܿܬܘܿܓܪ̈ܦ̮ܝܐ ܥܬܝܼܩ̈ܐ ܕܥܢܟܒܼܐ ܕܥܪܝܼ ܠܝܬܝܼܪ ܡܢ 50 ܫܢ̈ܐ ܥܠ ܫܫܬܐ ܕ(ܕܐܬܐ ܫܘܿ)،ܘܒܬܪܹܗ ܦܝܼܫܠܗܘܢ ܡܘܩܪ̈ܒܹܐ ܡܹܐܟܘܿܠܝܬ̈ܐ ܥܡܡܝ̈ܐ ܙܢܢܝ̈ܐ ܘܚܠܝܘܬܐ.. ܘܐܦ ܡܘܚܘܹܐܠܗܘܿܢ ܥܡܠܝܬܐ ܕܫܠܩܬܐ ܕܚܛ̈ܐ ܓܘ ܡܪܓܠܐ ܓܒܼܘܿܪܐ. ܘܒܙܘܝܬܐ ܐ̄ܚܪܬܐ ܬܢܘܪܐ ܒܠܗܝܐ ܠܥܒܼܕܬܐ ܕܠܚܡܐ ܫܚܝܼܢܐ ، ܘܙܩܵܪܐ ܒܙܩܪܐ ܥܠ ܡܲܥܙܵܠܐ ܥܬܝܼܩܐ.