اذا لم تظهر الكلمات بشكل واضح يرجى تحميل الخطوط السريانية من هنا
if the words didn't appear in the disiered way please download the Syriac Fonts from Here

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
........ ܛܒܹ̈ܐ ܘܚܘܦܵܛ̈ܐ ............................

ܙܘܝܚܐ ܡܪܕܘܼܬܢܝܐ ܪܒܐ ܒܥܢܟܒܼܐ ܦܘܼܬܚܐ ܕܚܠܩܬܐ ܕܪܫܝܬܐ ܬܠܝܼܬܝܬܐ ܚܕܪ ܕܘܪܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܒܡܪܕܘܼܬܐ ܥܝܼܪܩܝܬܐ

ܒܪܥܝܘܼܬܐ ܘܛܘܼܝܵܒܼܐ ܕܡܝܩܪܐ ܟܐܘܐ ܡܚܡܘܕ ܘܙܝܼܪ ܕܡܪܕܘܼܬܵܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܒܫܘܼܠܛܢܘܼܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܝܪܩ، ܦܬܚܠܵܗܿ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܒܨܦܪܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 20 ܬܫܪܝܼܢ ܬܪܝܢܐ 2012 ܥܠ ܐܘܢܐ ܕܟܢܘܫܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ  ܟܠܕܝܬܐ ܒܥܢܟܒܼܐ ܚܠܩܬܵܗܿ ܕܪܫܝܬܐ ܬܠܝܼܬܝܬܐ ܚܕܪ ܕܘܪܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܒܡܪܕܘܼܬܐ ܥܝܼܪܩܝܬܐ ܬܚܘܬ ܫܡܐ ܕܣܦܪܐ ܘܡܬܢܝܵܢܵܐ ܘܡܲܟܼܬܒܼܵܢܐ ܥܝܼܪܩܝܐ ܡܝܼܛܪܦܘܿܠܝܛܐ(ܣܠܝܡܐܢ ܐܠܨܝܓܼ)، ܒܛܘܼܝܵܒܼܐ ܕܡܪܘܼܬܹܗ ܡܝܼܛܪܦܘܿܠܝܛܐ ܒܫܐܪ ܡܬܝ ܘܪܕܐ ܪܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܕܐܪܒܠ ܠܟܠܕܝ̈ܐ ܘܒܫܘܬܦܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܪܒܐ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܐܟܵܕܝܼܡܝ̈ܐ ܘܒܵܨܘܿܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܢܝܵܢ̈ܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܘܫܪܟܐ ܡܢ ܦܢܝ̈ܬܐ ܕܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܥܝܼܪܩ، ܘܡܝܩܪܐ ܐܠܦ̮ܪܝܕ ܣܡܥܐܢ ܢܛܪ ܪܙܐ ܓܘܢܝܐ ܕܚܘܼܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܟܬܘܿܒ̈ܐ ܒܥܝܼܪܩ، ܘܟܐܟܐ ܡܐܡ ܒܘܿܬܢܝܼ ܪܫܐ ܕܚܘܼܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܩܘܼܪ̈ܕܝܹܐ، ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܒܼܗ̈ܐ ܟܗܢ̈ܐ ܘܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܫܘܼܠܛܢܝ̈ܐ ܘܪ̈ܫܢܹܐ ܕܫܘܼܬܐܣ̈ܐ ܫܘܼܠܛܢܝ̈ܐ ܒܥܢܟܒܼܐ ܘܡܛܦܣܢ̈ܐ ܕܓܒ̈ܐ ܘܡܛܟܣܝܬ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܝܐ ܡܕܝܼܢܝܐ ܘܟܘܼܢܵܫܵܐ ܡܢ ܡܨܥ̈ܐ ܕܝܘܼܕܥܐ ܘܐܬܼܝܼܪ̈ܝܬܐ.
ܡܫܘܪܐܠܹܗ ܙܘܼܝܚܐ ܒܡܡܠܠܐ ܕ.ܕ ܟܐܘܐ ܡܚܡܘܼܕ ܘܙܝܼܪ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܡܘܕܥܹܐܠܹܗ ܦܨܚܘܼܬܹܗ ܠܐܝܼܬܘܼܬܹܗ ܒܕܘܪܬܐ ܬܠܝܼܬܝܬܐ ܕܗܕܹܐ ܬܦܩܬܐ ܘܩܛܪܬܐ ܫܢܬܝܬܐ ܕܛܥܝܼܢܬܐ ܝܠܵܗܿ ܝܬܝܼܪ ܡܢ 70 ܐܡܘܼܪ̈ܝܐ، ܘܓܹܢ̄ܒܐ ܬܪܝܢܐ ܦܪܝܼܫܐ ܒܗܕܐ ܬܦܩܬܐ ܡܨܝܬܹܗ ܥܠ ܟܢܫܬܐ ܕܓܘܼܒܝ̈ܐ ܡܢ ܡܘܼܪ̈ܕܢܹܐ ܕܥܡܝܢ ܟܠܕܝ̈ܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܥܪ̈ܒܝܹܐ ܘܩܘܼܪ̈ܕܝܐ، ܘܡܘܙܝܕܠܹܗ ܕܫܘܬܦܬܐ ܕܡܘܪ̈ܕܢܹܐ ܒܗܕܐ ܚܠܩܬܐ ܝܠܹܗ ܡܚܘܝܵܢܐ ܥܠ ܡܬܡܨܝܢܘܼܬܐ ܕܡܘܿܪ̈ܕܢܹܐ ܘܕܘܪܝܗܝ ܕܝܼܠܢܐܝܼܬ ܒܗܢܐ ܡܫܩܠܐ ܪܓܼܘܫܬܢܝܐ ܘܒܬܪܹܗ ܡܘܼܩܪܒܼܠܹܗ ܕ. ܣܥܕܝ ܐܠܡܐܠܚ ܡܡܠܠܐ ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܡܚܘܼܬܬܠܹܗ ܓܘܹܗ ܟܕ ܐܡܪܹܗ: ܝܠܹܗ ܚܠܘܼܠܐ ܡܪܕܘܼܬܢܝܐ ܪܒܐ ܟܢܫܠܗܘܢ ܐܕܝܘܡ ܓܒܼܪ̈ܐ ܒܪܘܿܝܘܼܬܢܝ̈ܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ ܡܢ ܐܟܕܝܼܡܝ̈ܐ ܘܡܒܚܢܢ̈ܐ ܘܒܨܘܿܝ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܡܚܘܿܪ̈ܐ ܘܓܠܝܘܿܢܝ̈ܐ ܘܝܘܕܥܝ̈ܐ ܒܗܕܹܐ ܐܘܵܢܐ ܘܒܗܕܹܐ ܡܵܬܐ ܒܪܸܟܼܬܐ ܥܢܟܒܼܐ ܕܐܙܠ̄ܝܼ ܒܬܪ ܥܩܒܼ̈ܐ ܓܠܝ̈ܐ ܕܫܒܼܝܼܩܝܼܠܝܗܝ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܘܡܫܝܼܚܝ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܩܝܐ ܓܘܢܐܝܬ ܒܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܐ ܥܝܼܪܩܝܬܐ ܥܬܝܼܩܬܐ ܘܕܪܝܬܐ ܘܡܚܘܝܼ ܕܘܪܝܗܝ ܥܒܼܘܿܕܐ ܒܗܢܐ ܝܘܼܪܬܢܐ ܕܩܵܪܚܠܹܗ ܐܕܝܘܡ ܡܪܕܘܼܬܐ ܥܝܼܪܩܝܬܐ، ܝܠܹܗ ܚܠܘܠܐ ܕܥܝܼܪܩ ܕܝܼܡܘܼܩܪܛܝܐ ܕܒܵܥܚܠܹܗ، ܘܦܠܚܚ ܟܠܢ ܡܛܠ ܕܝܗ.
ܝܠܹܗ ܚܠܘܼܠܐ ܕܟܘܼܪܕܣܬܢ ܙܢܢܝܘܼܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܘܬܘܕܝܼܬܢܝܐ، ܟܘܪܕܣܬܢ ܕܦܬܚܐ ܝܠܗܿ ܐܢ̈ܐ ܐܘܼܦܩ̈ܐ ܪ̈ܘܝܼܚܹܐ ܘܐܐܪ̈ܐ ܠܚܝܼܡ̈ܐ ܠܚܘܼܠܦܐ ܝܕܥܝܐ ܘܡܘܕܝܬܐ ܒܚܐ̄ܪ̈ܢܐ ܘܡܪܡܬܐ ܕܛܠܘܡܝܐ ܕܫܢ̈ܐ ܝܪ̈ܝܟܼܐ ܡܥܠ ܡܪܕܘܼܬܢ ܣܘܼܪܝܝܬܐ.
ܝܠܹܗ ܚܠܘܠܢ ܐܚܢܢ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܟܠܕܝܹܐ ܐܬܘܪ̈ܝܹܐ، ܟܕ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ     ܝܼܚܗܘܐ ܡܒܘܥܐ ܨܦܝܵܐ ܕܫܬܹܐܠܗܘܢ ܡܢܹܗ ܟܠܝܗܝ ܡܪ̈ܕܘܼܝܬ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܩܝܐ ܡܢ ܕܪ̈ܐ ܥܬܝܼܩ̈ܐ ܘܗܠ ܐܕܝܘܡ، ܘܡܘܙܝܕܠܹܗ: ܕܩܘܼܝܵܡܐ ܡܪܕܘܼܬܢܝܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܒܟܘܼܪܕܣܬܢ ܠܹܐ ܬܡܡ ܐܢ ܠܐ ܣܵܢܕ ܒܫܬܐܣܬܐ ܕܒܢܝܢܐ ܠܡܕܒܪܢܘܼܬܢ ܕܗܵܘܹܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܪܕܘܼܬܢܝܐ ܪܒܐ ܠܟܠܝܗܝ ܚܘܼܦܛ̈ܝܢ ܘܦܬܚܬܐ ܣܗܡܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܒܝܬ ܨܘܒ̈ܐ ܕܩܠܝܡܐ ܘܫܬܐܣܬܐ ܐܟܕܝܼܡܝܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܼܬܐ ܕܡܠܦܢܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܘܬܢܝܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܡܓܼܠܬܐ ܕܒܢܹܐܦܠ ܕܟܠܝܬܐ ܝܠܵܗܿ ܡܢ ܩܕܡ ܬܪܝܢ ܫܢ̈ܐ. ܘܒܝܵܬ ܥܕܢܐ ܒܥܝܐ ܝܗܵܘܚ ܡܢ ܫܘܼܠܛܢܘܼܬܐ ܚܘܼܝܵܕܝܬܐ ܒܡܩܪܒܼܬܐ ܕܝܬܝܼܪ ܡܢ ܣܢܕܬܐ ܠܡܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܘܦܬܚܬܐ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܠܵܗܿ ܒܫܘܝܘܬܐ ܥܡ ܡܵܐ ܐܝܼܬ ܒܩܠܝܡܐ.
ܘܒܬܪܹܗ ܡܡܠܠܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܟܬܘܿܒ̈ܐ ܒܥܝܼܪܩ ܡܘܩܪܒܼܠܹܗ ܡܝܩܪܐ ܐܠܦܼܪܝܕ ܣܡܥܐܢ ܩܝܘܡܐ ܕܚܘܼܝܵܕܐ، ܕܒܫܘܪܝܐ ܒܫܡܹܗ ܘܒܫܡܐ ܕܚܘܼܝܕܐ ܚܩܪܹܗ ܒܗܕܹܐ ܬܓܠܝܼܬܐ ܡܪܕܘܼܬܢܝܬܐ ܚܕܪ ܕܘܪܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܒܡܪܕܘܼܬܐ ܥܝܼܪܩܝܬܐ، ܘܡܘܙܝܕܠܹܗ: ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܒܥܝܼܪܩ ܐܝܼܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܝܼܪܘܼܬܐ ܒܡܪܕܘܼܬܐ ܟܠܐܢܐܝܼܬ ܘܡܘܼܬܒܼܐ ܕܐܒܼܐ ܐܢܣܬܐܣ ܡܐܪܝܼ ܟܪܡܠܵܝܵܐ ܝܗܘܐ ܡܕܪܫܬܐ ܢܦܩܠܗܘܿܢ ܡܢܵܗܿ ܝܘܼܕܥܝ̈ܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܐܝܟܼ ܡܘܼܨܛܦ̮ܐ ܓ̰ܘܐܕ ܘܐܠܘܣܝܼ ܘܡܣܟܘܼܢܝܼ ܘܫܪܟܐ. ܘܪܡܙܠܹܗ ܐܒܼܐ ܝܘܣܦ ܚܒܝܼ ܕܟܠܝܗܝ ܬܪ̈ܓܡܝܬ̈ܐ ܡܢ ܠܫܢܐ ܝܘܢܢܝܐ ܝܗܘܐ ܒܩܢܝ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܩܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܝܼܕܝܼܥ̈ܐ. ܘܡܘܙܝܕܠܹܗ: ܕܚܘܼܝܕܐ ܕܡܘܼܪ̈ܕܢܹܐ ܥܝܼܪ̈ܩܝܐ ܝܠܹܗ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܛܵܒܼܐ ܕܝܠܦܝܼ ܡܢܢ، ܕܐܚܢܢ ܟܠܢ ܦܠܚܐ ܝܗܘܚ ܡܛܠ ܐܬܪܐ ܘܛܠܒܐ ܝܗܘܵܚ ܩܬܹܗ ܛܒܼܬܐ. ܘܡܘܼܩܪܒܼܠܹܗ ܡܝܩܪܐ ܟܐܟܐ ܡܐܡ ܒܘܬܢܝܼ ܪܫܐ ܕܚܘܝܵܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܩܘܼܪ̈ܕܝܐ ܡܡܠܠܐ ܕܚܘܼܝܵܕܐ ܡܚܘܬܬܠܹܗ ܓܘܹܗ ܕܐܚܢܢ ܒܟܠ ܐܝܩܪܐ ܘܫܘܒܼܗܵܪܐ ܘܒܫܡܐ ܕܚܘܼܝܵܕܐ ܕܩܘܼܪ̈ܕܝܹܐ ܡܒܪܘܼܟܹܐ ܝܗܘܵܚ ܗܢܐ ܙܘܼܝܵܚܐ ܕܡܚܘܼܝܹܐ ܝܬܘܢ ܓܵܘܹܗ ܕܘܪܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܡܘܼܪ̈ܕܢܹܐ ܘܝܕܘܼܥܬܢ̈ܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܐܵܢܝܼ ܕܫܘܬܦܠܗܘܢ ܒܡܪܕܘܼܬܐ ܥܝܼܪܩܝܬܐ. ܘܕܐܝܼܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܦ ܕܘܪܐ ܪܒܐ ܒܟܘܪܕܣܬܢ ܒܓܓܼܠ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܘܒܚܘܬܡܐ ܐܡܪܹܗ ܒܥܵܝܵܐ ܝܗܘܵܚ ܡܢܘܟܼܘܿܢ ܡܚܝܕܬܐ ܕܣܸܕܪܐ ܕܩܢܝܘܿܟܼܘܢ ܘܡܫܬܐܣܝܼܬܘܢ ܡܛܟܣܬܐ ܣܦܪܝܬܐ ܚܝܠܢܬܐ، ܘܟܬܒܼܝܼܬܘܢ ܬܦܪ̈ܝܵܬܘܿܟܼܘܢ ܣܦܪ̈ܝܐ ܘܡܪܕܘܼܬܢܝܹܐ ܒܠܫܢܘܿܟܼܘܢ ܘܚܦܩܝܼܬܘܢ ܟܠ ܣܦܪܐ ܘܐܲܡܢܵܐ ܥܠܝܡܐ.
ܘܡܡܠܠܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܝܗܘܐ ܕܒܝܬܘܼܬܐ ܕܡܢܚܐ ܣܠܝܡܐܢ ܐܠܨܝܓܼ ܡܘܩܪܒܼܠܵܗܿ ܕ. ܡܲܝ ܪܣܐܡ ܕܐܡܪܵܗܿ ܐܝܼܬܠܝܼ ܐܝܼܩܪܐ ܘܦܨܚܐ ܝܗܘܵܢ ܕܗܘܝܢ ܐܕܝܘܡ ܒܝܢܬܘܟܼܘܢ ܛܥܢܬܐ ܐܝܼܩܪܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܼܬܐ، ܘܡܛܦ̮ܣܢܢ ܒܝܬܘܬܐ ܕܣܦܪܐ ܘܡܟܼܬܒܼܢܐ ܡܢܚܐ ܡܝܼܛܪܦܘܠܝܛܐ ܣܠܝܡܐܢ ܨܐܝܓܼ ܕܡܝܘܩܪܵܗܿ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܒܗܕܹܐ ܚܠܩܬܐ ܕܪܫܝܬܐ.
ܘܒܬܪ ܗܕܹܐ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܡܝܘܩܪܬܐ ܐܡܢܬܐ ܒܟܪܬܐ ܘܡܪܬܐ ܕܒܹܐܡܐ ܥܝܼܪܩܝܐ( ܐܙܵܕܘܿܗܝܼ ܨܡܘܿܐܝܠ)ܒܡܩܪܒܼܬܵܗܿ ܩܠܵܕܵܐ ܕܗܒܼܢܝܐ ܛܥܝܼܢܐ ܪܘܼܫܡܐ ܕܚܠܩܬܐ ܕܪܫܝܬܐ ܡܝܲܩܪܘܼܬܐ ܠܡܐܙܠܬܵܗܿ ܐܡܢܝܬܐ ܡܠܝܼܬܐ ܒܒܪܘܿܝܘܼܬܐ ܘܦܘܼܠܚܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܒܝܕ ܡܪܘܼܬܹܗ ܡܝܼܛܪܦܘܿܠܝܛܐ ܒܫܐܪ ܡܬܝ ܘܪܕܐ ܘܡܝܩܪܐ ܟܐܘܐ ܡܚܡܘܼܕ ܘܙܝܼܪ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܒܫܘܠܛܢܘܼܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܼܪܕܣܬܢ ܘ ܕ. ܣܥܕܝܼ ܐܠܡܐܠܚ.
ܛܘܼܝܼܒܼܠܹܗ ܙܘܼܝܵܚܐ ܕܦܘܼܬܚܐ ܡܝܩܪܐ ܦܛܪܘܼܣ ܢܒܐܬܝܼ ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܐܲܡܢ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ/ܐܪܒܠ ܘܡܝܩܪܐ ܦ̮ܐܪܘܼܩ ܚܢܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܝܪܬܘܼܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܥܡܡ̈ܝܹܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܘܟܢܫܐ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܡܪ̈ܢܝܵܝܹܐ ܘܒܨܘܿܝܹܐ ܘܐܟܕܝܼܡܝ̈ܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܘܩܘܼܪܕܝܹܐ ܘܥܪ̈ܒܝܹܐ.
ܡܫܘܿܪܹܐܠܵܗܿ ܝܬܒܼܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܩܕܡܝܵܐ ܒܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕ. ܣܥܕܝܼ ܐܠܡܐܠܚ ܒܡܢܝܢܐ ܡܢ ܒܘܼܨܝܹܐ ܘܐܡܘܼܪܝܐ، ܩܕܡܝܐ ܝܗܘܐ ܕܡܝܩܪܐ (ܒܗܢܐܡ ܚܒܐܒܐ) ܒܫܡܐ(ܣܠܝܡܢ ܨܝܓܼ ܘܟܘܿܟܒܼ̈ܐ) ܡܘܩܪܒܼܠܹܗ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܠܚܝܘܼܬܐ ܕܣܦܪܐ ܘܡܟܼܬܒܼܢܐ ܡܝܼܛܪܦܘܿܠܝܛܐ ܣܠܝܡܐܢ ܨܝܓܼ، ܟܕ ܓܠܚܠܹܗ ܚܝܘܼܬܹܗ ܬܘܕܝܼܬܢܝܬܐ ܘܬܪܒܝܼܬܢܝܬܐ ܘܣܦܪܝܬܐ ܘܐܦ ܕܘܪܹܗ ܬܪܒܝܼܬܢܝܐ ܟܕ ܫܩܠܹܗ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܒܟܫܝܼܪܘܼܬܐ ܫܒܼܘܩ ܡܢ ܕܝܠܹܗ ܓܠܝܘܿܢܝܐ ܡܫܡܗܐ ܒܢܘܦܵܩܹܗ(ܡܓܼܠܬܐ ܕܟܘܿܟܼܒܼܐ)ܫܢܬܐ 1928. ܘܒܬܪܹܗ ܡܫܘܪܹܐܠܹܗ ܡܒܚܢܢܐ(ܝܐܣܝܼܢ ܐܠܢܨܝܼܪ)ܘܒܨܵܝܹܗ ܒܫܡܐ (ܕܪܵܡܐ ܕܝܙܕܵܢܕܘܚܬ) ܘܚܝܪܬܹܗ ܒܘܼܚܢܝܬܐ ܠܫܘܥܝܼܬܐ ܕܝܠܵܗܿ ܗܝ ܩܕܡܝܬܐ ܡܢ ܐܕܫܵܗܿ ܒܥܝܼܪܩ، ܟܕ ܦܝܫܐ ܚܘܫܒܢܬܐ ܫܘܿܥܝܼܬܐ ܕܝܙܕܵܢܕܘܿܚܬ ܡܢ ܫܘܿܥܝܵܬܼܵܐ ܬܫܥܝܼܬܢܝ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܒܣܦܪܝܘܼܬܐ ܥܝܼܪܩܝܬܐ ܕܪܝܬܐ ܟܕ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܟܬܝܼܒܼܬܐ ܒܬܠܬܝܹܐ ܡܢ ܕܪܐ ܥܒܼܝܼܪܐ ܚܕܪ ܬܠܬܼܐ ܪ̈ܢܝܹܐ ܪ̈ܫܝܹܐ: ܡܫܩܠܐ ܥܝܼܪܩܝܐ ܒܬܠܬܝ̈ܐ ܘܩܪ̈ܝܬܹܐ ܡܢܗܪ̈ܢܹܐ ܕܡܘܚܘܐܠܗܘܢ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܓܢܒ ܨܝܓܼ ܐܠܐ ܐܦ ܠܓܢܒ ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܕܘܪܐ ܕܐܢܬܬܐ، ܘܕܬܪܝܢ ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܡܫܝܼܚܝܘܼܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܫܒܼܝܠܐ ܕܡܚܘܼܬܬܠܵܗܿ ܥܕܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ ܐܝܼܬܘܼܬܵܗܿ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܕܝܠܵܗܿ ܥܕܬܐ ܫܪܫܝܬܐ، ܘܬܠܝܼܬܝܵܐ ܦܪܨܘܦܝܘܼܬܐ ܕܐܢܬܬܐ ܥܝܼܪܩܝܬܐ ܫܦܝܼܪܬܐ ܡܢ ܐܪܒܠ ܘܕܝܟܼ ܡܛܘܪܢܐ ܥܝܼܪܘܼܬܵܗܿ ܡܢ ܚܢܦܘܼܬܐ ܗܠ ܕܫܩܠܠܗܿ ܬܘܕܝܼܬܐ ܡܫܝܼܚܝܬܐ.
ܘܒܬܪܗ ܕ. ܥܝܼܡܐܕ ܥܒܕܠ ܣܠܐܡ ܪܐܐܘܿܦ̮/ ܒܝܬ ܨܘܒ̈ܐ ܕܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ ܫܩܠܠܹܗ ܚܘܼܪܙܐ ܬܫܥܝܼܬܢܝܐ ܖܨܝܓܼ ܓܘ ܒܨܵܝܹܗ ܒܫܡܐ(ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܣܠܝܡܐܢ ܨܵܝܓܼ ܓܘ ܟܬܒܼܬܐ ܕܬܫܥܝܼܬܐـ ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܡܘܨܠ ܛܘܼܦ̮ܣܐ) ܕܐܡܪܹܗ ܐܦܢ ܕܝܗܘܐ ܨܵܝܓܼ ܟܗܢܐ ܐܠܐ ܡܪܕܘܼܬܹܗ ܬܘܕܝܼܬܢܝܬܐ ܠܐ ܡܬܘܥܒܕܠܵܗܿ ܥܠ ܟܬܒܼܝܵܬܹܗ ܬܫܥܝܼܬܢܝܹ̈ܐ، ܟܕ ܩܪܘܿܝܵܐ ܠܹܐ ܪܓܼܫ ܒܗܝܝܘܼܬܐ ܕܟܬܘܿܒܼܐ ܐܢ ܝܠܹܗ ܡܫܝܼܚܝܵܐ ܝܢ ܡܘܫܠܡܵܢܵܐ، ܐܠܐ ܒܚܕܟܡܐ ܡܕܟܼܪ̈ܝܬܐ ܒܬܫܥܝܼܬܐ ܕܚܕܟܡܐ ܕܝܪ̈ܐ، ܘܪܡܙܬܹܗ ܠܚܕܟܡܐ ܟܬܘܿܒܼ̈ܐ ܡܫܝܼܚܝ̈ܐ، ܟܕ ܗܘ ܟܬܒܼܠܹܗ ܬܫܥܝܼܬܐ ܣܝܣܝܬܐ ܡܕܝܼܢܝܬܐ ܠܡܕܝܢܬܹܗ ܕܡܘܚܒܵܐܠܹܗ ܠܐ ܙܘܕܐ ܘܠܐ ܒܵܨܘܪܐ ܘܐܝܟܼ ܡܕܟܪܬܹܗ ܒܥܘܼܬܕܐ ܕܟܬܒܼܗ ܕܢܝܫܹܗ ܡܢ ܣܝܵܡܬܐ ܕܗܢܐ ܟܬܒܼܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܒܢܝ ܐܬܪܹܗ.
ܘܥܩܒܼܠܹܗ ܒܨܘܿܝܐ (ܫܡܕܝܼܢ ܐܠܒܐܪܐܢܝܼ) ܒܒܘܨܝܹܗ ܒܫܡܐ(ܐܠܓ̰ܪܐܡܩܐ ܘܟܬܒܼܐ ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܡܘܨܠ ـ ܠܣܝܘܿܡܹܗ ܣܠܝܡܐܢ ܐܠܨܝܓܼ) ܟܕ ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܘܫܒܸܢܐ ܗܢܐ ܟܬܒܼܐ ܡܢ ܟܬܵܒ̈ܐ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܕܡܚܟܝܼ ܥܠ ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܡܘܨܠ ܓܘܢܐܝܼܬ، ܘܡܒܘܿܥܐ ܠܝܕܥܬܐ ܡܢܝܼ ܝܠܝܗܝ ܓ̰ܪܐܡܝܼܩܐ ܘܥܠ ܫܪܫܝܗܝ ܐܡܪܹܗ: ܫܟܢܗܘܢ ܒܢܝܼܢܘܹܐ ܥܡܡ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܡܢܝܗܝ ܘܐܝܟܼ ܡܕܟܼܘܼܪܐ ܝܠܝܗܝ ܡܒܘܼܥ̈ܐ ܬܫܥܝܼܬܢܝ̈ܐ(ܐܠܛܒܪܝܼ، ܐܒܘܼ ܦܪܓ̰ ܐܠܐܨܦ̮ܗܐܢܝܼ، ܐܠܡܣܥܘܼܕܝܼ، ܒܪ ܚܠܕܘܼܢ، ܒܪ ܐܬܼܝܼܪ، ܒܪ ܥܒܼܪܝܐ) ܕܓ̰ܪܐܡܝܼܩܐ ܘܐܝܟܼ ܕܡܚܬܘܼܬܹܐ ܝܠܹܗ ܒܪ ܥܒܼܪܝܐ ܐܝܼܬܘܼܬܝܗܝ ܒܢܝܼܢܘܹܐ ܡܢ ܫܘܼܠܵܡܐ ܕܕܪܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܕܡܘܠܕܐ.
ܘܥܠ(ܬܫܥܐ ܐܓܪ̈ܝܬܹܐ ܕܠܝܼܠ̈ܐ ܡܢ ܣܠܝܡܐܢ ܨܐܝܓܼ ܠ ܐܢܣܬܐܣ ܟܪܡܠܝܐ) ܡܘܩܒܼܠܹܗ ܒܵܨܘܿܝܐ(ܚܣܝܢ ܥܓ̰ܝܼܠ) ܩܪܝܬܐ ܕܪܝܬܐ ܠܐܓܪ̈ܝܬܐ ܡܬܚܠܦܢ̈ܐ ܒܝܢܬ ܡܝܼܛܪܦܘܠܝܛܐ ܨܝܓܼ ܘܐܒܼܐ ܟܪܡܠܵܝܐ ܘܡܚܘܼܬܬܠܹܗ ܕܐܢ̈ܐ ܐܓܪ̈ܝܬܐ ܝܠܝܗܝ ܣܦܪ̈ܝܐ ܘܦܝܼܫܠܗܘܢ ܟܬܝܼܒ̈ܐ ܒܝܢܬ ܫܢܬܐ 1922ܘ 1931  ܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܫܢܬܐܝܼܬ، ܘܡܘܙܝܕܠܹܗ ܕܐܢ̈ܐ ܐܓܪ̈ܝܬܐ ܡܛܦ̮ܣܘܢܹܐ ܝܠܝܗ ܡܫܪ̈ܝܹܐ ܛܝܼܡܵܢ̈ܐ ܒܐܣܘܪܐ ܝܕܥܝܐ ܕܐ̄ܣܪܗܘܢ ܒܝܢܬ ܬܪܘܝܗܝ ܦܪ̈ܨܘܿܦ̈ܐ ܟܕ ܡܘܩܪܒܼܠܗܘܢ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܠܐܣܘܼܪܐ ܝܘܼܠܦܢܝܐ ܒܝܢܬ ܬܪܝܢ ܦܪ̈ܨܘܦܹܐ ܬܘܕܝܼܬܢܝ̈ܐ ܡܫܝܼܚܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܒܝܗܒܼܬܐ ܡܪܕܘܼܬܢܝܬܐ ܒܟܼܝܼܪܝܬܐ.
ܘܒܗܕܹܐ ܚܠܩܬܐ ܕܪܫܝܬܐ ܦܝܼܫܠܗܘܿܢ ܡܦܘܼܠܓܼ̈ܐ ܒܨܝ̈ܐ ܥܠ ܬܪܝܢ ܐܘܵܢ̈ܐ ܕܫܩܠܝܼ ܬܪܝܢ ܣܪ̈ܢܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܘܣܪܢܐ ܕܒܨܝ̈ܐ ܒܐܘܵܢܵܐ ܩܕܡܝܬܐ (ܝܘܣܦ ܐܠܨܝܓܼ) ܒܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕ(ܗܝܬܼܡ ܒܘܼܪܕܐ) ܡܫܘܪܐܠܹܗ ܒܒܘܼܨܝܐ ܕ(ܒܠܐܠ ܚܐܫܥ ܥܒܠ ܦ̮ܬܐܚ/ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܒܓܼܕܕ) ܒܫܡܐ(ܣܦܪܝܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܘܡܛܘܪܢܘܼܬܵܗܿ/ܡܬܢܝܢܐ ܝܘܣܦ ܨܝܓܼ ܐܝܟܼ ܛܘܦ̮ܣܐ) ܡܚܘܬܬܠܹܗ ܕܣܦܪܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܡܫܘܪܹܐܠܗܿ ܥܡ ܡܬܓܠܝܵܢܘܼܬܐ ܘܦܪܣܬܐ ܕܡܫܝܼܚܝܘܼܬܐ ܐܠܐ ܥܩܪܵܗܿ ܕܥܪܝܼ ܠܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܒܕܪܐ ܬܫܥܣܪ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐ، ܟܕ ܓܠܐܠܗܘܢ ܟܬܒܼܝܵܬ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܝܕܥ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܕܗܕܹܐ ܣܦܪܝܘܼܬܐ ܝܠܗܿ ܬܘܢܝܬܐ ܕܐܚܝܩܪ ܚܟܝܼܡܐ ܟܬܘܿܒܼܐ ܕܡܠܟܐ ܐܫܘܼܪܝܐ ܣܢܚܝܪܝܒܼ ܕܦܝܼܫܠܗܿ ܟܬܝܼܒܼܬܐ ܥܠ ܛܪ̈ܦܹܐ ܕܚܘܼܠܵܦܐ ܘܕܥܪܐ ܠܕܪܐ ܚܡܝܼܫܝܐ ܩܕܡ ܡܘܠܵܕܐ، ܡܚܬܘܼܬܹܐ ܥܠ ܦܪܣܬܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܘܣܦܪܘܼܬܹܗ ܒܐܡܦܪܛܘܪܘܼܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ ܘܟܢ ܓܘ ܐܬܪܐ ܦܪܣܝܐ ܘܟܢ ܫܩܠܠܹܗ ܫܪܒܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܡܚܘܪܐ ܝܘܣܦ ܨܐܝܓܼ.
ܘܒܚܙܝܐ ܝܠܝܗܝ ܒܨܘܿܝ̈ܐ (ܕ.ܣܡܝܼܪ ܐܠܚܠܝܼܠ ܘ ܕ.ܝܘܼܢܣ ܥܒܐܣ ܚܣܝܢ) ܡܢ ܒܝܬ ܨܘܒ̈ܐ ܕܡܘܼܣܬܢܣܪܝܐ ܓܘ ܒܘܨܝܗܝ ܒܫܡܐ (ܒܢܝܵܢܐ ܣܵܝܘܿܡܘܼܬܢܝܐ ܘܣܝܼܢܡܝܵܐ ܒܡܚܪܐ ܕܝܘܣܦ ܨܐܝܓܼ) ܕܠܫܢܐ ܡܚܪܝܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܛܟܼܣܐ ܕܝܼܠܢܝܐ ܒܓܘ ܛܼܟܣܐ ܠܫܢܝܐ ܓܘܢܝܐ ܝܵܕܥܠܹܗ ܡܚܘܿܪܐ ܘܝܕܥܠܹܗ ܫܡܥܵܢܹܗ ܘܡܢ ܗܢܐ ܐ̄ܬܹܐܠܹܗ ܡܹܐܡܪܐ ܡܫܡܗܐ ܕܡܚܪܐ ܝܠܹܗ(ܠܫܢܐ ܒܓܘ ܠܸܫܢܐ) ܝܢ ܝܠܹܗ(ܠܫܢܐ ܒܬܪ ܠܫܢܐ).
ܘܫܩܠܹܗ ܒܨܘܿܝܐ (ܕ. ܨܦ̮ܐܐ ܐܠܕܝܼܢ ܐܚܡܕ ܦ̮ܐܨܿܠ/ ܒܝܬ ܨܘܒ̈ܐ ܕܕܝܐܠܐ) ܒܒܘܨܝܗ ܒܫܡܐ( ܚܲܕܬܘܼܬܐ ܡܚܪܝܬܐ ܘܫܪܫܝܘܼܬܵܗܿ ܠܓܢܒ ܡܚܘܪܐ ܝܘܣܦ ܨܐܝܓܼ) ܫܘܬܦܬܐ ܕܝܘܣܦ ܐܠܨܝܓܼ ܒܪܫܡܬܐ ܟܵܪܛܵܐ ܕܡܚܪܵܐ ܥܝܼܪܩܝܐ ܕܪܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܪ̈ܫܘܵܬܹܗ ܘܬܩܢܹ̈ܗ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܪܝܬܐ ܕܗܘܹܐܠܹܗ ܢܣܝܘܢܹܗ ܠܐ ܒܘܫ ܒܵܨܘܿܪܐ ܡܢ ܢܣܝܘܢܐ ܕܒܟܪ̈ܐ(ܣܝܐܒ ܘܓ̰ܘܵܗܪܝܼ) ܘܫܪܟܐ ܡܢ ܡܚܘܿܪ̈ܐ ܕܚܲܕܬܘܼܬܐ.
ܘܕܝܢ ܒܨܘܿܝܐ( ܡܘܚܡܕ ܨܵܒܪ ܥܒܝܼܕ/ ܒܝܬ ܨܘܒ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ) ܐܡܪܹܗ ܓܘ ܒܘܼܨܝܹܗ ܒܫܡܐ (ܝܘܣܦ ܨܝܓܼ ܡܒܚܢܢܐ) ܕܝܘܣܦ ܨܝܓܼ ܝܠܹܗ ܦܪܨܘܦܝܘܼܬܐ ܣܦܪܝܬܐ ܡܬܓܡܪܢܬܐ ܒܦܪܝܼܫܘܼܬܐ، ܝܠܹܗ ܚܕ ܡܢ ܡܫܡܗ̈ܐ ܕܡܚܘܿܪ̈ܐ ܕܚܕܬܘܼܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܡܢ ܝܘܒܠܐ ܕܚܡܫܝ̈ܐ ܕܐܬܹܐܠܹܗ ܒܬܪ ܝܘܼܒܠܐ ܕܒܟܪ̈ܐ، ܘܝܠܹܗ ܟܬܘܿܒܼܐ ܒܹܐܡܝܐ ܡܢ ܐܕܫܐ ܡܥܠܝܐ ܘܡܬܢܝܵܢܐ ܡܨܝܵܢܵܐ ܘܟܬܘܿܒܼܐ ܡܹܐܡܪܝܐ ܦܪܝܼܫܐ ܘܒܪܫ ܗܕܹܐ ܟܠܵܗܿ ܐܝܼܬܠܹܗ ܡܨܝܬܐ ܒܘܼܚܢܝܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܓܠܹܐܠܵܗܿ ܒܥܡܩܘܼܬܐܓܘ ܟܬܒܼܹܗ ܒܘܚܢܝܐ(ܐܟܕܝܼܡܝܐ) ܒܫܡܐ(ܡܚܪܐ ܚܐܪܐ ܓܘ ܥܝܼܪܩ ܡܢ ܫܬܐܣܬܹܗ ܗܠ ܫܢܬܐ 1958).
ܘܒܫܢܝܬܐ ܠܐܘܵܢܵܐ ܕܬܪܝܢ ܕܪܫܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܒܨܘܿܝ̈ܐ(ܣܪܢܐ ܕܡܢܲܡܩܢܘܼܬܐ ܬܫܥܝܼܬܢܝܬܐ) ܓܘ ܝܬܒܼܬܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕ(ܥܐܡܸܪ ܒܕܪ ܚܣܘܢ)، ܡܘܩܪܒܼܠܹܗ ܒܫܘܼܪܵܝܵܗܿ ܒܨܘܿܝܐ(ܕ. ܒܐܩܪ ܓ̰ܥܦ̮ܪ ܟܪܒܐܣܝܼ/ܒܝܬ ܨܘܒ̈ܐ ܟܘܼܦ̮ܐ) ܒܨܝܐ ܒܫܡܐ(ܐܚܢܘܵܬ̈ܐ ܥܘܐܕ ܘܕܘܪܝܗܝ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܝܪܬܘܼܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܐܣܠܡܝܬܐ) ܟܕ ܚܩܪܹܗ ܒܬܫܡܫܝ̈ܬܐ ܝܩܝܼܪ̈ܐ ܕܡܘܩܪܒܼܹܐܠܗܘܢ ܐܚܢܘܵܬܐ ܓܝܼܘܪܓܝܼܣ ܘܡܝܼܟܼܐܝܠ ܥܘܐܕ ܘܡܚܘܼܬܬܠܹܗ ܕܡܝܩܪܐ ܓܝܘܿܪܓܝܼܣ ܡܘܼܩܪܒܼܠܹܗ ܬܫܡܫܝܬ̈ܐ ܝܩܝܼܪ̈ܐ ܠܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܘܢܵܫܵܗܿ ܘܝܪܬܘܼܬܵܗܿ.
ܘܕܝܢ ܡܝܼܟܼܐܝܠ ܝܗܘܐ ܡܚܒܵܢܐ ܕܟܬܒܼܐ ܟܕ ܩܵܪܹܐ ܗܘܐ ܪܒܐ ܘܟܬܒܼܝܵܬܹܗ ܒܘܫ ܪܒܐ ܝܗܘܐ ܥܘܼܕܝܵܝ̈ܐ ܘܬܡܝܼܗ̈ܐ ܘܒܪ̈ܘܿܝܘܼܬܢܝܐ، ܘܡܚܒ ܣܝܘܿܡܘܼܬܐ ܒܘܫ ܡܢ ܫܘܼܪܪܐ ܘܫܘܬܦܠܹܗ ܐܚܘܢܹܗ ܓܝܼܘܪܓܝܼܣ ܒܚܕܟܡܐ ܡܢ ܦܘܼܠܚܢܹܗ ܒܡܚܘܝܵܢܘܼܬܐ ܘܣܝܘܿܡܘܼܬܐ ܘܫܘܼܪܪܐ.
ܘܪܡܙܠܹܗ ܒܵܨܘܿܝܐ( ܕ. ܥܐܡܪ ܥܒܕܠܠܗ ܐܠܓ̰ܡܝܠܝܼ/ܒܝܬ ܨܘܒ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ) ܓܘ ܒܘܼܨܵܝܹܗ(ܚܘܼܦܛ̈ܐ ܕܒܵܨܘܿܝܹܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܕܪ̈ܝܐ ܒܫܘܼܪܪܐ ܠܫܪ̈ܫܐ ܕܫܡܢ̈ܐ ܕܫܘܦ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܩܝܐ ܡܪܹܐ ܫܪܫܐ ܣܘܼܪܝܝܐ) ܠܐܢܢܩܝܘܼܬܐ ܕܚܘܼܦܛ̈ܐ ܕܩܡܠܗܘܢ ܒܝܝܗܝ ܒܨܘܿܝ̈ܐ ܒܕܪ̈ܐ ܡܨܥܝ̈ܐ ܐܣܠܡܝ̈ܐ ܡܢ ܐܬܪܢܝ̈ܐ ܘܓ̰ܝܘܿܓܪܦ̮ܝ̈ܐ ܘܠܫܵܢܝ̈ܐ ܥܪܒܝ̈ܐ ܘܡܘܫܠܡܢ̈ܐ ܓܘ ܦܵܫܩܬܐ ܫܪ̈ܫܐ ܕܫܡܢ̈ܐ ܕܡܠܘܿܐ̈ܐ ܓ̰ܝܘܿܓܪ̈ܦ̮ܝܹܐ ܘܡܕܥܪܬܐ ܕܚܕܟܡܐ ܡܢܝܗܝ ܠܫܪܫܝܗܝ ܣܘܼܪܝܝܐ ܘܒܥܘܬܕܝܗܝ (ܝܐܩܘܬ ܐܠܚܡܘܝܼ)، ܘܕܝܢ ܒܕܪܐ ܚܕܬܐ ܗܘܹܐܠܗܘܢ ܡܫܡܗ̈ܐ ܒܗܢܐ ܐܡܢܐ ܚܡܫܐ ܡܢ ܝܕܘܥܬܢ̈ܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܕܥܝܼܪܩ، ܘܝܠܝܗܝ ܟܠ ܡܢ(ܝܥܩܘܒ ܣܪܓܝܼܣ ܘܓܝܼܘܪܓܝܼܣ ܥܘܐܕ ܘܒܫܝܼܪ ܦ̮ܪܢܣܝܼܣ ܘܒܢܝܵܡܝܼܢ ܚܕܐܕ ܘܕ. ܝܘܣܦ ܓ̰ܪܓ̰ܝܼܣ ܐܠܛܘܿܢܝܼ ܘܫܪܟܵܐ) ܕܝܗܘܐ ܒܘܨܝܗܝ ܘܟܬܒܼܝܵܬܝܗܝ ܥܘܼܬܪܐ ܠܢ.
ܘܫܩܠܠܹܗ ܒܵܨܘܿܝܐ(ܢܘܪܝܼ ܦܛܪܘܼܣ) ܬܫܥܝܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܓܘ ܒܘܨܵܝܹܗ ܕܝܗܘܐ ܒܫܡܐ (ܕܪ̈ܫܝܬܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܬܫܥܝܼܬܢܝ̈ܐ)ܡܚܘܬܬܠܹܗ ܕܕܪ̈ܫܝܬܹܐ ܬܫܥܝܼܬܢܝܹܐ ܕܝܨܦܠܗܘܢ ܒܟܬܒܼܬܐ ܕܓܕܫ̈ܐ ܡܫܘܿܪܐܠܗܘܢ ܡܢ ܕܪܐ ܪܒܼܝܼܥܝܐ ܕܡܘܠܕܐ ܘܗܠ ܕܪܐ ܕܐܪܒܥܣܪ، ܘܡܢܝܗܝ ܬܐܘܡܐ ܐܠܡܪܓ̰ܝܼ، ܐܝܼܠܝܐ ܒܪܫܝܼܢܵܐܝܐ، ܥܡܪܘܿ ܒܪ ܡܬܝ̈، ܐܠܛܝܼܪܗܐܢܝܼ، ܝܘܚܢܐ ܐܦ̮ܣܣܝܼ ܘܫܪܟܐ. ܘܒܬܪܝܗܝ ܡܫܘܪܹܐܠܗܘܢ ܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܕܪܐ ܚܕܬܐ ܘܟܢ ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܪܝܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗܿ ܟܬܝܼܒܼܬܐ ܒܝܕ ܡܟܼܬܒܼܢ̈ܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ، ܘܡܢܝܗܝ: ܬܐܘܡܐ ܐܘܕܘܿ، ܐܝܣܚܩ ܣܐܟܐ، ܓܝܼܘܪܓܝܼܣ ܥܘܐܕ، ܐܠܒܝܼܪ ܐܒܘܼܢܐ ܘܐ̄ܚܪ̈ܢܐ.
ܘܕܝܢ ܒܨܘܿܝܐ(ܐܒܪܗܝܡ ܦ̮ܐܨܿܠ ܐܠܢܐܨܪܝܼ) ܫܘܬܦܠܹܗ ܒܒܘܼܨܵܝܵܐ ܒܫܡܐ(ܐܬܪ̈ܐ ܕܥܩܒܼ̈ܐ ܕܡܕܝܼܢܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܒܟܵܪܛܐ ܬܫܥܝܼܬܢܝܬܐ ܕܬܟܪܝܼܬ) ܟܲܕ ܒܐܡܪܐ: ܕܡܢ ܡܕܝܼܢܬ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܩܝܐ ܕܡܬܘܥܒܕܠܗܘܢ ܒܡܕܝܢܝܘܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܝܠܵܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܬܫܥܝܼܬܢܝܬܐ ܬܟܪܝܼܬ ܕܡܫܘܪܐܠܗܿ ܒܝܕܥܬܗܿ ܒܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܦܠܓܐ ܬܪܝܢܐ ܠܐܠܦܐ ܬܪܝܢܐ ܡܩܕܡ ܡܘܠܕܐ، ܘܒܢܐܠܗܘܢ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܬܟܪܝܼܬ ܡܬܘ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܐ ܘܥܕܬܬܼܐ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܘܒܝܬ ܬܓܪܘܼܬܐ ܘܨܢܝܼܥܵܬ̈ܐ.
ܘܡܘܼܩܪܒܼܠܹܗ ܚܘܼܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܟܬܘܿܒ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܩܝܐ ܕܪܥܐ ܕܓ̰ܘܐܗܪܝܼ ܠܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ، ܡܘܩܪܒܼܠܹܗ ܡܝܩܪܐ ܐܠܦ̮ܪܝܕ ܣܡܥܐܢ ܕܫܩܠܠܗܿ ܚܠܦ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܝܩܪܬܐ ܓ̰ܘܪܓ̰ܝܼܢܐ ܒܗܢܐܡ. ܘܐܦ ܡܘܩܪܒܼܠܹܗ ܚܘܼܝܕܐ ܫܥܬܐ ܕܐܠܓ̰ܘܵܗܪܝܼ ܠ ܕ. ܣܥܕܝܼ ܐܠܡܐܠܚ ܐܝܼܩܪܐ ܠܚܘܼܦܛܹܗ ܒܦܪܣܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܡܲܪܒܼܚܬܐ ܕܐܘܼܦܩܵܗܿ، ܡܘܩܪܒܼܐܠܹܗ ܡܝܩܪܐ ܥܠܝܼ ܐܠܦ̮ܘܐܙ. ܘܒܬܪ ܡܢܝܚܬܐ ܟܪܝܼܬܐ ܡܫܘܪܹܐܠܵܗܿ ܝܬܒܼܬܐ ܬܠܝܼܬܝܬܐ ܡܢ ܦܘܼܠܚܢ̈ܐ ܕܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܟܕ ܕܪܫܠܗܘܿܢ ܒܵܨܘܿܝܹܐ ܒܐܘܢܐ ܩܕܡܝܬܐ ܣܪܢܐ (ܡܚܘܿܪ̈ܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ/ ܫܐܟܪ ܣܝܦ̮ܘܿ ܘܐܠܦ̮ܪܝܕ ܣܡܥܐܢ) ܒܝܬܒܼܬܐ ܒܡܕܒܪܢܘܼܬܐ(ܕ. ܣܘܣܢ ܐܠܒܝܐܬܝܼ)، ܡܫܘܪܹܐܠܵܗܿ ܒܒܘܼܨܵܝܵܐ ܕ(ܢܐܓ̰ܚ ܐܠܡܥܡܘܼܪܝܼ) ܘܒܘܼܨܵܝܹܗ ܒܫܡܐ(ܟܸܢܦܐ ܕܩܸܛܡܵܐ) ܕܐܡܪܹܗ(ܕܕܘܼܪܫܐ ܡܕܝܼܢܝܐ/ ܡܪܕܘܼܬܢܝܐ ܡܢ ܫܘܼܪܝܐ ܕܦܘܼܬܚܐ ܠܓܘܼܫܡܐ (ܝܘܡܐ ܬܡܝܼܢܝܐ ܡܢ ܝܘܡܢ̈ܐ ܕܐܕܡ) ܝܠܹܗ ܦܓܼܥܐ ܕܩܪܝܬܐ ܠܗܘܼܡܵܣܐ ܕܵܪܝܐ ܦܪܣܠܹܗ ܓܵܘܹܗ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܡܚܪܝܬܐ. ܗܘܼܡܣܐ ܥܠ ܕܪܡܐ ܠܹܐ ܡܨܚ ܓܕܡܚܠܹܗ ܫܒܼܘܩ ܒܗܢܐ ܫܘܼܡܵܗܵܐ.
ܘܕܝܢ ܒܵܨܘܿܝܐ(ܓ̰ܐܣܡ ܥܐܨܝܼ) ܒܫܩܠܐ ܝܠܹܗ ܓܘ ܒܘܼܨܵܝܹܗ ܒܫܡܐ(ܡܘܼܠܛܐ ܩܵܝܡܵܢܵܝܵܐ ܘܫܘܿܥܝܼܬܢܝܐ ܒܓܘܼܫܡܐ ܡܚܪܝܐ ܕܫܐܟܪ ܣܝܦ̮ܘܿ) ܕܝܼܠܝܬ̈ܐ ܪ̈ܒܐ ܕܡܚܘܿܪܐ(ܫܐܟܪ ܡܓ̰ܝܼܕ ܣܝܦ̮ܘܿ) ܕܡܨܝܼ ܡܬܒܼܝܠܹܗ ܒܚܩܠܐ ܕܚܘܼܕܝܘܼܬܐ ܒܦܠܚܬܐ ܥܡ ܝܘܼܪܬܢܐ ܫܘܿܥܝܼܬܢܝܐ ܘܬܘܕܝܬܢܝܐ ܥܡ ܪ̈ܡܙܹܐ ܘܓܕܫ̈ܐ ܕܡܪܡܝܼ ܡܢ ܣܘܼܟܠܐ ܘܦܥܠܬܐ ܕܡܬܙܝܼܥܢܘܼܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܡܫܘܼܚܬܐ.
ܥܕ ܪܡܙܠܹܗ(ܕ. ܪܫܝܼܕ ܗܐܪܘܢ) ܒܫܘܼܪܝܐ ܕܒܨܵܝܹܗ(ܠܫܢܐ ܡܚܪܝܐ ܒܝܘܡܐ ܬܡܝܼܢܝܐ ܡܢ ܝܘܡܢ̈ܐ ܕܐܕܡ) ܕܨܒܘܼܬܐ ܕܡܚܘܿܪܐ ܘܠܫܢܐ ܝܠܝܗܝ ܫܩܝܼܠ̈ܐ ܫܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܒܡܦܚܡܢܘܝܬܐ ܕܒܘܚܢܐ ܕܪܝܐ ܘܠܚܘܿܡܘܼܬܹܗ، ܘܡܘܙܝܕܠܹܗ: ܘܕܝܢ ܕܝܠܹܗ ܡܚܪܐ ܐܡܢܐ ܕܠܫܢܐ، ܐܕܝܘܡ ܡܩܪܒܼܹܐ ܝܗܘܢ ܕܪܫܬܐ ܠܠܫܢܐ ܕܡܚܪܐ (ܒܝܘܡܐ ܬܡܝܼܢܝܐ ܡܢ ܝܘܡܢ̈ܐ ܕܐܕܡ)، ܟܢܘܫܬܐ ܕܡܚܘܪܐ ܥܝܼܪܩܝܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܫܐܟܪ ܡܓ̰ܝܼܕ ܣܝܦ̮ܘ.
ܘܟܢ ܒܨܘܿܝܐ(ܒܫܝܼܪ ܚܐܓ̰ܡ)ܓܘ ܒܘܼܨܝܹܗ ܒܫܡܐ(ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܝܬ̈ܐ ܡܪܟܒܼ̈ܐ ܒܡܫܘܼܚܬܐ ܚܕܢܝܬܐ ܦܘܼܠܚܢܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܥܠ (ܩܛܵܪܐ) ܕܐܠܦ̮ܪܝܼܕ ܣܡܥܐܢ) ܟܕ ܐܡܪܹܗ: ܒܗܕܹܐ ܕܪܫܬܐ ܥܒܼܕܐ ܝܘܢ ܢܘܼܣܝܐ ܕܓܡܪܢ ܥܠ ܠܐ ܦܪܡܝܬܐ ܦܪܝܼܣܬܐ ܠܓܢܒ ܪܒܐ ܡܢ ܒܢܝܵܘܵܝ̈ܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܒܝܢܬ ܚܙܘܐ ܕܝܵܬܵܐ ܓܘܫܡܝܬܐ/ ܓܘܝܬܐ، ܘܒܝܢܬ(ܚܙܵܝܐ ܕܬܒܼܝܠ) ܒܵܪܝܬܐ ܓܘ ܒܘܚܢܐ ܕܡܚܪܐ ܘܒܗܢܐ ܢܘܣܝܐ ܒܫܩܠܢ ܒܠܚܘܕ ܚܕܐ ܡܫܘܼܚܬܐ ܚܕܢܝܬܐ( ܩܛܪܐ) ܕܐܠܦ̮ܪܝܕ ܣܡܥܐܢ .
ܘܟܢ ܒܘܩܪܹܗ (ܬܘܦ̮ܝܼܩ ܐܠܬܡܝܼܡܝܼ/ ܡܕܒܪܢܐ ܕܣܝܘܿܡܘܼܬܐ ܕܣܦܪܙܒܼܢܐ ܐܠܨܒܐܚ) ܓܘ ܒܘܼܨܝܹܗ ܒܫܡܐ(ܡܫܬܲܡܠܝܵܢܘܼܬܐ ܒܪܘܿܝܘܼܬܢܝܬܐ ܘܐܬܪܢܝܬܐ ܒܫܪܒܐ ܕܡܚܝܵܢܐ ܕܢܩܘܫ̈ܐ ܫܬܝܼܩ̈ܐ: ܩܪܝܬܐܓܘ ܣܸܒܼ̈ܗܵܝܵܬܵܐ ܕܫܘܒܼܩܢܐ ܘܚܝܝܬܐ ܐܬܪܢܝܬܐ ܒܣܗܕܘܼܬܐ ܕܐܬܼܠܝܼܛܝܐ ܘܡܚܘܿܪܐ ܘܐܲܡܵܢܵܐ ܘܣܝܵܣܵܝܐ ܥܝܼܪ̈ܩܝܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐܠܦ̮ܪܝܼܕ ܣܡܥܐܢ) ܒܘܼܩܪܹܗ: ܠܡܐ ܗܢܐ ܫܚܵܩܵܐ ܘܒܨܵܝܐ؟ ܟܕ ܦܢܘܝܹܐ ܡܣܒܒ ܝܠܹܗ ܣܘܼܪܝܝܐ ܘܥܝܼܪܩܝܐ ܫܪܫܝܐ ܘܡܣܒܒ ܥܒܼܪܹܗ ܬܡܢܝܼ ܐܣܵܪ̈ܐ ܡܢ ܥܘܼܡܪܹܗ ܘܗܘ ܒܣܗܵܕܐ ܫܘܼܚܠܵܦ̈ܐ ܪ̈ܢܝܝܐ ܘܣܝܵܣܝ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܝܐ ܘܐܬܼܠܝܼܛܝ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܩܝܐ ܥܒܼܘܼܕܐ ܘܡܲܥܒܕܵܢܐ ܒܐܢ̈ܐ ܫܘܼܚܠܵܦ̈ܐ، ܘܒܗܝ ܕܚܝܹܐܠܗ ܚܕܘܿܪܐ ܓܘ ܦܬܘܵܬ̈ܐ ܕܗܢܐ ܫܪܒܐ ܘܥܠ ܐܪܥܹܗ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܡܪܐ ܕܥܘܼܡܩܐ ܡܕܝܼܢܝܐ، ܘܒܗܝ ܝܠܹܗ ܛܘܦ̮ܣܐ ܒܪܘܿܝܘܼܬܢܝܐ ܦܪܝܼܫܐ.
ܘܣܪܢܐ ܕܒܘܼܨܝ̈ܐ ܒܐܘܢܐ ܬܪܝܢܝܬܐ(ܠܫܢܐ ܘܡܠܫܢܵܢ̈ܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ) ܒܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕ(ܟܡܐܠ ܓܼܡܒܐܪ) ܘܒܨܝܐ ܩܕܡܝܐ ܝܗܘܐ ܒܫܡܐ(ܐܒܼܐ ܐܢܣܬܐܣ ܡܐܪܝܼ ܟܪܡܠܵܝܐ ܡܒܚܢܢܐ ܠܸܫܢܵܝܐ) ܕܒܵܨܘܝܬܐ(ܐ.ܕ. ܣܐܓ̰ܕܐ ܡܙܒܐܢ ܚܣܢ/ܒܝܬ ܨܘܒ̈ܐ ܕܒܓܼܕܕ ܟܕ ܪܡܙܠܵܗܿ ܕܐܒܼܐ ܐܢܣܬܐܣ ܟܪܡܠܝܐ ܝܠܹܗ ܚܕ ܡܢ ܡܚܒܢ̈ܐ ܕܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܘܓܠܝܬܐ ܕܪܵܙܵܗܿ. ܘܫܘܡܗܠܹܗ ܒܨܘܿܝܐ(ܡ. ܠܝܬܼ ܚܣܢ ܡܘܚܡܕ/ ܒܝܬ ܨܘܒ̈ܐ ܕܒܓܼܕܕ ܓܘ ܒܨܝܹܗ ܒܫܡܐ( ܕܘܪܐ ܒܟܼܝܼܪܝܐ ܕܐܒܼܐ ܐܢܣܬܐܣ ܡܐܪܝ ܟܪܡܠܵܝܐ ܠܩܘܼܝܵܡܐ ܕܙܘܥܐ ܪܢܝܝܐ ܒܥܝܼܪܩ) ܕܝܕܘܥܐ ܐܒܼܐ ܐܢܣܬܐܣ ܡܐܪܝܼ ܟܪܡܠܵܝܵܐ، ܘܣܝܵܡܹܗ ܘܫܘܦܹܗ ܝܘܼܠܦܢܝܐ ܘܠܝܬܐ ܠܐܝܠܵܗܿ ܦܫܝܼܩܬܐ ܠܬܪܝܢ ܥܠܵܬ̈ܐ: ܒܗܝ ܡܫܡܗܘܬܹܗ ܡܠܝܼܠܵܗܿ ܐܘܦܩ̈ܐ ܟܕ ܝܠܹܗ ܚܕ ܡܢ ܝܕܘܿܥܬܢ̈ܐ ܓܒܼܘܼܪ̈ܐ ܕܥܝܼܪܩ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܥܪ̈ܒܝܹܐ، ܝܕܥܝܼܠܹܗ ܟܢܘܼܫܝ̈ܬܐ ܠܸܫܢܝ̈ܐ ܘܚܘܼܕܪ̈ܐ ܪ̈ܢܝܝܐ، ܘܠܝܬ ܚܕ ܡܢ ܡܓܼܠ̈ܐ ܪܒ̈ܐ ܒܙܒܼܢܹܗ ܕܠܝܬ ܓܘܹܝܗܝ ܚܕ ܡܹܐܡܪܐ ܝܢ ܢܘܼܗܪܐ ܥܠ ܡܹܐܡܪܐ ܩܕܝܼܡܐ ܝܢ ܦܘܢܝܐ ܝܘܠܦܢܝܐ ܥܠ ܪܥܝܢܐ ܡܬܩܕܡܢܐ ܘܟܬܒܼܹܗ ܕܦܝܼܫܠܗܘܢ ܛܒܼܝܼܥ̈ܐ ܒܚܝܘܬܹܗ ܝܢ ܒܬܪ ܡܘܬܹܗ. ܘܡܢ ܡܓܼܠ̈ܐ ܕܢܘܦܩܝܼܠܹܗ ܒܓܢܹܗ، ܡܓ̣ܠܬܐ (ܕܐܪ ܐܠܣܠܐܡ)،ܘ(ܐܠܥܪܒ)،ܘ(ܠܓܼܬ ܐܠܥܪܒ)، ܟܕ ܦܝܼܫܠܗܘܢ ܐܢ̈ܐ ܡܓܼܠ̈ܐ ܡܒܘܼܥܐ ܝܘܼܠܦܢܝܐ ܠܦܪܝܘܼܬܐ ܘܙܢܢܝܘܼܬܐ ܕܡܠܘܿܐܐܗܿ.
ܘܟܢ ܒܘܼܨܵܝܵܐ ܕܒܨܘܿܝܐ(ܡܘܼܐܝܕ ܚܣܝܢ ܡܘܼܢܫܕ/ ܟܠܵܢܵܝܼܬܐ ܕܠܫܵܢ̈ܐ/ ܒܝܬ ܨܘܒ̈ܐ ܕܒܓܼܕܕ) ܝܗܘܐ ܒܫܡܐ (ܡܪܢܝܝܐ ܐܒܼܪܿܗܘܡ ܢܘܪܘܿ) ܟܕ ܐܡܪܹܗ ܕܐܒܼܪܗܡ ܢܘܪܘ ܚܝܐܠܹܗ ܟܠܵܗܿ ܕܚܝܗܿ ܘܗܘ ܛܥܝܼܢܐ ܚܘܼܒܐ ܪܒܐ ܠܟܠ ܐܬܘܼܬܐ ܕܪܬܡܠܗܘܢ ܐܒܗܬ̈ܐ ܘܝܘܼܪܬܢܐ ܡܕܝܼܢܝܐ، ܟܕ ܡܘܚܒܠܹܗ ܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܘܝܠܦܠܹܗ ܘܗܘܹܐܠܹܗ ܒܪܘܿܝܐ ܓܘܹܗ ܘܚܘܼܫܒܢ̈ܐ ܗܘܼܝܡܵܢܐ ܡܩܘܼܕܫܐ ܬܠܝܐ ܒܩܕܠܹܗ.
ܘܒܘܼܨܝܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܒܫܡܐ(ܐܩܠܝܼܡܣ ܝܘܣܦ ܘܕܘܪܹܗ ܒܬܘܼܪܨ ܡܡܠܠܐ ܕܠܸܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܠܒܨܘܿܝܐ.(ܡܘܚܡܕ ܪܐܨܿܝܼ ܙܘܝܼܪ/ ܒܝܬ ܨܘܒ̈ܐ ܕܒܓܼܕܕ)، ܡܚܘܬܬܠܹܗ ܓܘܹܗ: ܕܡܲܡܠܠܐ ܐ̄ܪܝܟܼ ܥܠ ܚܝܘܼܬܐ ܕܝܕܘܼܥܬܢܐ ܚܩܝܼܪܐ ܡܝܼܛܪܦܘܼܠܝܛܐ ܐܩܠܝܼܡܣ ܝܘܣܦ ܕܐܘܝܕ ܘܦܘܠܚܢܹܗ ܣܦܪ̈ܝܐ ܘܝܘܼܠܦܢܝ̈ܐ ܘܡܪܕܘܼܬܢܝ̈ܐ ܘܬܘܕܝܼܬܢܝ̈ܐ ܘܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ، ܟܕ ܡܝܼܛܪܦܘܿܠܝܛܐ ܐܩܠܝܼܡܣ ܝܘܣܦ ܝܕܥܗܘܐ ܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܘܡܥܪܒܼܝܐ ܘܥܒܼܪܝܐ ܘܥܪܒܝܐ ܘܬܘܼܪܟܝܐ ܘܝܘܢܝܐ ܘܠܐܬܝܼܢܝܐ ܘܐܝܼܛܵܠܵܝܐ ܘܦ̮ܪܢܣܝܐ ܘܐܢܓܠܝܼܙܝܐ ܘܐܠܡܵܢܵܝܐ، ܘܐܦ ܝܕܥܗܘܐ ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ ܘܩܘܼܪܕܝܐ ܘܣܢܣܟܪܝܼܬܝܼܐ ܘܚܲܒܫܵܝܐ ܘܐܪܡܢܵܝܐ. ܘܒܚܘܼܬܡܐ ܕܝܬܒܼܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܓܠܝܐ ܒܫܥܬܼܐ ܬܫܥܐ ܒܪܡܫܐ ܦ̮ܝܼܠܡܐ ܬܚܘܝܼܬܢܝܐ ܡܢ ܬܦܪܝܼܬܐ ܕܫܘܼܬܐܣܐ ܕ(ܡܲܣܐܪܐܬ) ܠܫܘܼܘܵܚܐ ܡܪܕܘܼܬܢܝܐ ܬܚܘܬ ܫܡܐ (ܙܥܘܿܪܘܼܬܐ ܒܩܢܛܐ) ܘܗܢܐ ܦ̮ܝܠܡܐ ܫܠܛܢ ܒܗܪܐ ܥܠ ܓܵܠܘܼܬܐ ܕܙܥܘܼܪ̈ܘܵܬܐ ܡܢ ܥܝܼܪܩ ܘܕܝܼܠܢܐܝܼܬ ܓܵܠܘܼܬܐ ܕܡܫܝܼܚܝ̈ܐ ܕܡܫܘܪܐܠܵܗܿ ܒܙܝܵܕܐ ܒܬܪ ܓܕܫܐ ܡܪܗܒܼܢܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܕܡܪܬܐ ܕܦܘܼܪܩܢܐ، ܘ ܘܫܵܘܹܐ ܠܥܘܼܗܕܢܐ ܕܡܦܩܢܬܐ ܕܗܢܐ ܦ̮ܝܼܠܡܐ ܕ. (ܐܲܡܢܐ ܐܠܕܼܗܒܝܼ) ܫܩܸܠܠܗܿ ܕܫܢܐ ܕܐܝܼܩܪܐ ܡܢ ܥܕܥܹܐܕܐ ܕܢܓ̰ܦ̮ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܐܝܼܣܠܡܝܬܐ.. 

ܬ: ܓܠܐܕܣ ܚܟܡܬ