اذا لم تظهر الكلمات بشكل واضح يرجى تحميل الخطوط السريانية من هنا
if the words didn't appear in the disiered way please download the Syriac Fonts from Here

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
........ ܛܒܹ̈ܐ ܘܚܘܦܵܛ̈ܐ ............................

ܝܬܒܼܝܬ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܘܦܘܼܩܕ̈ܐ ܫܘܼܠܡܝ̈ܐ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܕܚܠܩܬܐ ܕܪܫܝܬܐ ܚܕܪ ܕܘܪܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܒܡܪܕܘܼܬܐ ܥܝܼܪܩܝܬܐ (ܕܘܼܪܬܐ ܕܣܠܝܡܐܢ ܐܠܨܐܝܓܼ)

ܠܝܘܡܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܘܐ̄ܚܪܝܐ ܗܘܹܐܠܗܘܿܢ ܐܡܝܢܝ̈ܐ ܥܒܼܘܿܕܘܬ̈ܐ ܕܚܠܩܬܐ ܕܪܫܝܬܐ ܚܕܪ ܕܘܪܐ ܕܣܘܪܝܝܐ ܒܡܪܕܘܬܐ ܥܝܼܪܩܝܬܐ ܥܠ ܐܘܢܵܐ ܕܦܢܕܩܐ ܕܒܐܠܡܝܪܐ ܒܨܦܪܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܡܫܒܼܫܒܐ 22 ܬܫܪܝܢ ܬܪܝܵܢܐ 2012 ܟܕ ܡܫܘܪܹܐܠܵܗܿ ܝܬܒܼܬܐ ܒܐܘܢܐ ܩܕܡܝܬܐ ܒܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕܡܝܩܪܬܐ ܣܘܼܥܐܕ ܐܠܓ̰ܙܵܐܪܝܼ ܒܒܘܼܨܝܐ ܕܡܝܩܪܐ ܕ. ܡܐܓ̰ܕ ܐܠܚܝܕܪ ܬܚܘܬ ܫܡܐ (ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܘܡܥܒܕܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܝ̈ܐ ܒܣܦܪܐ ܕܐܒܘ ܢܘܐܣـ) ܕܦܠܥܠܗ ܒܘܼܨܵܝܗ ܠܐܪܒܥ ܦܣܘܿܩ̈ܐ، ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܚܒܼܫܠܹܗ ܚܙܝܬܐ ܦܣܝܼܩܬܐ ܠܙܒܼܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܒܐܣܝ̈ܐ، ܘܦܣܘܩܐ ܕܬܪܝܢ ܥܠ ܐܝܬܘܼܬܐ ܕܡܫܝܼܚܝ̈ܐ ܒܥܝܼܪܵܩ ܩܕܡ ܘܒܬܪܐ ܦܘܼܬܚܐ ܥܪܒܝܐ، ܘܦܣܘܿܩܐ ܬܠܝܼܬܼܝܐ ܚܕܪ ܕܝܪ̈ܐ ܘܥܕܬܹ̈ܐ ܘܕܘܟܬܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܘܥܹܐܕܘܬܹ̈ܐ ܕܡܫܝܼܚܝܝ̈ܐ، ܘܦܣܘܿܩܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܐ ܥܠ ܐܒܘ ܢܘܐܣـ ܚܝܘܬܹܗ ܘܣܵܦܪܘܼܬܹܗ.
ܘܒܵܨܘܝܐ ܕ. ܒܗܢܐܡ ܥܛܐ ܠܠܗ ܡܢ ܒܟܼܕܝܕܐ ܒܓܘ ܒܘܼܨܝܗ ܬܚܘܬ ܫܡܐ (ܡܢ ܡܵܚܘܿܪ̈ܐ ܕܒܟܼܕܝܕܐ: ܨܠܝܒܼܐ ܚܲܒܫ، ܩܪܝܬܐ ܫܪܝܬܐ ܠܟܘܼܢܵܫܹܗ ܪܒܼܝܥܐ ܕܥܘܼܡܪܐ) ܢܦܠ ܒܬܪ ܡܵܦܐ ܕܨܚܵܚܹܗ ܟܕ ܪܡܙܠܗ ܕ(ܡܚܘܪܐ ܝܠܹܗ ܡܪܐ ܕܢܒܼܗ̈ܐ ܚܝܠܢ̈ܐ ܥܒܼܵܕܐ ܝܠܹܗ ܢܘܼܣܵܝܐ ܕܚܵܦܪ ܓܘ ܡܠܠ̈ܐ ܚܦܪܬܐ ܐܡܢܵܝܬܐ ܘܠܫܢܝܬܐ ܓܵܢܹܐ ܨܘܒܐ ܕܫܘܼܦܪܐ ܕܡܫܘܼܚܬܐ.
ܘܐܸܬܐ ܒܵܨܘܿܝܐ (ܝܥܩܘܒ ܐܦܪܡ ܡܢܨܘܪ ܡܢ ܒܨܪܐ/ ܥܢܟܒܼܐ) ܓܘ ܒܘܼܨܝܗ ܬܚܘܬ ܫܡܐ (ܝܘܣܦ ܝܥܩܘܒ ܚܕܐܕ ܡܬܢܝܢܐ، ܘܐܝܟܼ ܕܩܡ ܝܕܥܢܗ) ܠܐܓܪ̈ܝܬܐ ܣܦܪ̈ܝܐ ܘܐܚܘܼܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܝܢܹܗ ܘܒܝܢ ܣܦܪܐ ܚܕܐܕ ܗܘ ܕܒܚܙܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܓܘܝܗܝ ܡܒܘܼܥܐ ܐܢܢܩܝܐ ܠܬܪ̈ܓܡܝܬܐ ܘܫܪ̈ܒܐ.
ܘܥܠ ܡܠܘܐܐ (ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܐ ܕܣܢܵܝܬܐ ܘܟܘܼܬܫܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܡܥܠܵܢܵܐ ܣܝܼܟܘܣܘܣܝܼܘܿܠܘܿܓ̰ܵܝܵܐ ܠܡܪܕܘܼܬܐ ܕܫܠܡܐ) ܡܘܩܪܒܼܠܗ ܒܨܘܝܐ (ܕ. ܩܐܣܡ ܚܣܝܢ ܨܐܠܚ) ܒܘܼܨܝܐ ܩܪܹܐܠܹܗ ܚܠܵܦ ܕܝܹܗ ܡܝܩܪܐ (ܥܒ ܐܠܣܐܕܐ ܐܠܒܨܪܝܼ) ܓܘܹܗ ܗܪ̈ܓܐ ܘܪܒܐ ܒܘܩܪܐ.
ܘܒܐܘܢܐ ܕܬܪܝܢ ܫܩܠܗܘܢ ܣܪܢܐ ܕܬܘܢܝܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕ. ܚܠܝܠ ܫܘܼܟܪܝ ܗܝܐܣـ ܟܕ ܫܘܬܦܠܹܗ ܒܵܨܘܿܝܐ(ܕ. ܦ̮ܝܨܠ ܐܠܩܨܝܼܪܝܼ ܡܢ ܡܘܨܠ) ܒܒܘܨܝܐ ܬܚܘܬ ܫܡܐ (ܫܘܬܦܝ̈ܬܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܒܬܘܢܝܬܐ ܥܝܪܵܩܝܬܐ) ܕܐܡܪ: ܕܡܢܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܬܘܢܝܬܐ ܡܢ ܓܢܣ̈ܐ ܣܦܪܝܹܐ ܒܘܫ ܡܬܛܘܪ̈ܢܹܐ ܒܚܙܝܬܐ ܘܠܫܢܐ ܘܒܢܝܬܐ ܐܡܢܝܬܐ ܒܡܐܙܠܬܐ ܕܣܦܪܝܘܼܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܓܘܢܐܝܼܬ. 
ܘܡܘܩܪܒܼܠܹܗ ܒܨܘܝܐ (ܓ̰ܝܼܗܐܕ ܡܓ̰ܝܕ ܡܢ ܒܓܼܕܵܕ) ܒܘܼܨܵܝܹܗ ܬܚܘܬ ܫܡܐ (ܝܘܣܦ ܡܬܝ ܘܕܘܪܹܗ ܦܟܼܝܼܪܵܝܐ ܒܬܘܼܢܝܬܐ ܟܪܝܬܐ) ܫܩܠܹܗ ܣܪ̈ܝܼܛܹܐ ܚܒܼܫܠܗܘܢ ܬܘܼܢܝ̈ܬܐ ܟܪ̈ܝܐ ܕܝܘܣܦ ܡܬܝ.
ܘܡܘܩܪܒܼܠܹܗ ܒܵܨܘܿܝܐ (ܨܐܕܩ ܢܐܨܪ ܐܠܨܓܪ ܡܢ ܥܡܐܪܐ) ܒܘܼܨܝܐ ܬܚܘܬ ܫܡܐ (ܣܦܪܘܼܬܐ ܒܬܪ ܫܘܼܚܠܦܐ ـ ܫܘܼܐܵܠܵܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܒܬܘܼܢܝܼܬܐ ܕܢܒܼܓܬܐ ܐܡܪܝܼܟܝܬܐ) ܕܐ̄ܡܪܗ: ܐܬܒܝܬܝܼ ܬܘܢܝܼܬܐ( ܢܒܼܓܬܐ ܐܡܪܝܼܟܝܬܐ) ܠܟܬܘܒܼܬܐ ܐܢܥܐܡ ܓܓ̰ܐܓ̰ܝܼ ܠܚܫܚܬܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗܿ ܩܪܝܼܬܐ ܒܣܦܪܘܼܬܐ ܒܬܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ، ܘܝܠܵܗܿ ܚܫܚܬܐ ܣܝܵܣܝܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܗܘܝܐ ܐܡܢܝܬܐ. 
ܘܟܢ ܒܨܘܝܐ (ܕ. ܨܒܐܚ ܢܘܪܝ ܐܠܡܪܙܘܟ/ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܒܒܼܠ) ܘܒܘܼܨܝܹܗ ܒܫܡܐ (ܕ. ܪܙܘܩ ܦܪܓ̰ ܚܝܘܬܗ ܘ ܫܘܦܹܗ ܒܓܘ ܡܒܘܥܐ ܕܕܪܫܬܹܗ) ܟܕ ܡܘܩܪܒܼܠܹܗ ܥܘܬܕܐ ܠܫܪܒܐ ܕܚܝܹܗ ܘܦܘܼܠܚܢܹܗ ܘܒܘܼܨܝܹܗ ܣܦܪ̈ܝܐ.
ܘܒܬܪ ܡܢܝܚܬܐ ܟܪܝܬܐ ܡܫܘܪܐܠܗܘܢ ܝܬܒܼܝ̈ܬܐ ܒܐܘܢܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܣܪܢܵܗ ܝܗܘܐ ܒܹܐܡܐ ܘܕܪܡܝ̈ܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܦܩܵܢܐ ܦ̮ܪܝܼܕ ܥܩܪܐܘܝ ܘܒܘܨܝܐ ܩܕܡܝܐ ܡܘܩܪܒܼܠܹܗ ܗܝܬܡ ܒܗܢܐܡ ܒܘܪܕܐ ܡܢ ܒܟܼܕܝܕܐ ܬܚܘܬ ܫܡܐ (ܒܹܐܡܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܒܡܕܝܢ̈ܬܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܒܚܕ ܕܪܐ) ܪܡܙܠܗ ܕܡܒܘܼܥܵܐ ܒܨܝܼܪ̈ܐ ܕܐܝܬܠܢ ܡܫܪܘܪܹܢܐ ܕܛܐܠܬܐ(ܐܣܬܪ ܡܠܟܬܐ) ܗܝ ܕܦܝܼܫܠܵܗܿ ܟܬܝܼܒܼܬܐ ܒܝܕ ܡܝܼܛܪܐܦܘܠܹܝܛܐ ܐܣܛܝܼܦ̮ܐܢ ܟܓ̰ܘܿ، ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܘܩܪܒܼܬܐ ܒܐܠܩܘܫ ܫܢܬܐ 1912 ܝܠܵܗܿ ܦܘܼܠܚܢܐ ܒܹܐܡܝܐ ܟܬܝܼܒܼܐ ܘܓܠܝܼܚܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܘܗܕܟܼܐ ܦܐܫ ܡܚܘܫܒܸܢܵܐ ܒܟܵܪܐ ܕܒܹܐܡܐ ܣܘܼܪܝܝܐ.
ܘܬܚܘܬ ܫܡܐ (ܡܦܩܢܐ ܒܹܐܡܝܐ ܥܘܢܝܼ ܟܪܘܡܝܼ ܩܪܝܬܐ ܒܘܼܚܢܝܬܐ.. ܒܓܘ ܢܣܝܘܿܢܹܗ ܒܹܐܡܝܐ) ܓܠܐܠܹܗ ܒܵܨܘܿܝܐ ܡܦܩܢܐ (ܡܪܘܐܢ ܝܐܣܝܼܢ ܐܠܕܠܝܡܝܼ ܡܢ ܪܘܡܐܕܝܼ)ܓܢܒܐ ܡܢ ܫܘܼܠܫܠܐ ܙܒܼܢܵܝܵܝܐ ܠܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܙܘܥܐ ܒܹܐܡܝܐ ܓܘ ܥܝܼܪܐܩ.
ܘܡܘܼܩܪܒܠܹܗ ܒܨܘܝܐ (ܕ. ܦ̮ܪܚ ܐܕܘܪ ܚܢܐ/ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܡܘܨܠ) ܓܘ ܒܘܼܨܝܹܗ (ܥܘܼܬܪܐ ܡܘܪܬܢܐ ܘܓܪܫܬܐ ܕܒܐܡܐ ـ ܩܪܝܬܐ ܒܫܦܝܼܪ̈ܘܬܐ ܕܦܘܼܠܚܢܐ ܘܣܘܟܡܬܐ ܒܛܐܠܬܐ ܕܥܣܒܐ ܠܗܝܬܡ ܒܘܪܕܐ) ܕܡܘܼܕܟܼܪܹܗ ܕܐܣܵܪܐ ܒܝܢܬ ܒܐܡܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܝܠܹܗ ܐܣܵܪܐ ܚܪܫܵܢܐ.
ܘܢܘܣܹܐܠܹܗ ܒܵܨܘܿܝܐ (ܕ. ܣܥܕܝ ܐܠܡܐܠܚ ܡܢ ܥܢܟܒܼܐ) ܠܫܘܼܪܪܐ ܕܦܘܕܐ ܕܩܕܝܼܡܘܼܬܐ ܕܒܟܪܘܼܬܐ ܒܓܘ ܒܹܐܡܐ ܥܝܼܪܩܝܐ ܠܚܢܐ ܚܒܫ ܒܓܘ ܒܘܼܨܵܝܹܗ ܒܫܡܐ( ܚܢܐ ܚܒܫ ܒܟܼܝܼܪܐ ܣܒܝܼܪܐ ܠܒܐܡܐ ܥܝܼܪܵܩܝܐ) ܟܕ ܦܝܫܝܼ ܡܢܝ̈ܐ  ܛܐܠܝܬ̈ܐ ܕܐܬܒܝܬܝܼ ܠܫܡܵܫܐ ܚܢܐ ܚܒܫ (ܟܘܡܝܕܝܐ ܕܐܕܡ ܘܚܵܘܐ) ܘ (ܟܘܡܝܕܝܐ ܝܘܣܦ ܐܠܚܣܢ) ܘ (ܟܘܡܝܕܝܐ ܕܛܘܒܝܐ) ܒܝܕ ܟܠܝܗܝ ܒܨܘܝܐ ܥܝܼܪ̈ܩܝܐ ܓܘ ܒܹܐܡܐ ܡܢ ܛܐܠܝܬ̈ܐ ܥܪ̈ܒܝܹܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܟܬܝܼܒ̈ܐ ܓܘ ܥܝܼܪܩ ܣܢܕܬܐ ܠܐܚܡܕ ܦ̮ܝܐܨܿ ܐܠܡܦ̮ܪܓ̰ܝܼ ܘܚܕܟܡܐ ܡܢ ܪ̈ܚܡܹܗ ܝܠܘܿܦ̈ܐ ܕܒܝܬ ܕܪܫܐ ܕܐܡܢ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܓܘ ܒܓܼܕܕ ܕܡܘܫܟ̰ܚܠܗܘܢ ܒܫܢܬܐ 1966 ܠܣܪܝܼܛܬܐ ܚܒܼܫܐ ܐܢ̈ܐ ܛܐܠܝܬ̈ܐ.
ܒܐܘܢܐ ܕܬܪܝܢ ܫܩܠܗܘܢ ܒܨܘܝ̈ܐ ܣܪܢܐ (ܝܘܕܥܐ ܘܦܪ̈ܨܘܦܹܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ) ܒܝܬܒܼܬܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܪܘܒܢ ܒܝܬ ܫܡܘܐܝܠ، ܡܫܘܪܹܐܠܵܗܿ ܒܒܘܼܨܵܝܐ ܕ(ܚܟܡܬ ܒܫܝܼܪ ܐܠܐܣܘܕ/ ܒܝܬ ܥܬܩܐ ܡܕܝܼܢܝܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ) ܬܚܘܬ ܫܡܐ (ܐܒܼܐ ܕ. ܝܘܣܦ ܚܒܝܼ 1938 – 2000 ܪܟܒܼܐ ܪܒܼܹܐܠܹܗ ܩܕܡ ܥܕܵܢܹܗ، ܫܪܐ ܚܝܘ̈ܗ ܘܗܘ ܒܟܬܵܒܼܐ) ܓܠܹܐܠܹܗ ܓܘܹܗ ܫܪܒܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܐܒܼܐ ܡܢܚܐ ܘܣܗܕܘܝܬ̈ܐ ܕܩܢܝܠܹܗ ܡܢ ܒܝܬ ܨܘܒ̈ܐ ܥܠܵܝ̈ܐ ܘܟܬܒܼܝܵܬܹܗ ܒܓܓܼܠ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ...
ܘܕܝܢ ܒܨܘܝܐ (ܕ. ܝܘܣܦ ܐܠܛܘܢܝ/ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܡܘܨܠ) ܘܒܘܼܨܵܝܗ ܬܚܘܬ ܫܡܐ (ܚܕܪܬܐ ܒܝܠ ܐܣܵܢ̈ܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܹܐـ ܝܘܕܵܥܝ̈ܐ ܡܫܝܼܚܝܐ ܒܐܢܣܘܟܠܘܦܝܕܝܐ ܕܝܘܕܥܵܐ ܕܡܘܨܠ ܠܕ. ܥܘܼܡܪ ܐܠܛܐܠܒ ـ ܕܪܫܬܐ ܫܪܝܼܬܐ) ܟܕ ܪܡܙܠܹܗ ܒܥܘܼܬܕܐ ܕܒܘܼܨܵܝܗ ܠܗܕܐ ܐܢܣܟܠܘܦܝܕܝܐ ܕܛܥܢܐ ܫܡܐ (ܐܢܣܘܟܠܘܦܝܕܝܐ ܕܝܘܕܥܝ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܒܕܪܐ ܕܥܣܪܝܢ) ܠ ܕ. ܥܘܼܡܪ ܡܘܼܚܡܕ ܡܘܼܨܛܦ̮ܐ ܐܠܛܐܠܒ، ܢܦܝܼܩܬܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ/ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܢܝܢܘܹܐ، ܠܫܢܬܐ 2007. 
ܘܟܢ ܐܸܬܐ ܒܨܘܿܝܐ (ܚܟܡܬ ܪܚܡܐܢܝܼ ܡܢ ܒܓܼܕܕ) ܓܘ ܒܘܼܨܵܝܹܗ ܒܫܡܐ (ܡܚܢܝܬܐ ܡܢ ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܓܠܝܘܿܢܘܼܬܐ ܕܡܫܝܼܚܝ̈ܐ ܒܥܝܼܪܵܩ) ܕܐܡܪܹܗ ܕܣܦܪܙܒܼܢ̈ܐ ܕܢܦܩܠܗܘܢ ܒܝܕ ܣܦܪ̈ܐ ܘܡܪܢܝܵܝ̈ܐ ܡܫܝܼܚܝ̈ܐ ܘܣܦܪܙܒܼܢ̈ܐ ܕܢܦܩܠܗܘܢ ܒܝܕ ܫܠܝܼܚܘܵܬ̈ܐ ܩܬܘܿܠܝܼܩܝ̈ܐ ܕܦܠܚܠܗܘܢ ܒܢܝܼܢܘܹܐ ܘܒܓܼܕܕ ܘܢܦܝܼܩ̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܐܝܬܗܘܵܐ ܠܗܘܢ ܡܥܒܕܵܢܘܼܬܐ ܥܠ ܒܪܝܬܐ ܕܝܘܒܵܠܵܐ ܡܘܼܪܕܢܐ.
ܘܒܬܪ ܕܝܹܢ ܟܢܫܠܗܘܢ ܒܵܨܘܝ̈ܐ ܫܘܬܦܵܢ̈ܐ ܒܚܠܩܬܐ ܕܪܵܫܝܬܐ ܠܫܡܥܬܐ ܠܒܘܼܝܵܢܐ ܫܘܼܠܵܡܵܝܐ:
ܒܪܥܝܘܬܐ ܕܡܝܩܪܐ ܟܐܘܐ ܡܚܡܘܼܕ ܘܙܝܼܪ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܒܫܘܼܠܛܢܘܼܬܐ ܕܐܩܠܝܡܐ ܕܟܘܼܪܕܣܬܐܢ/ ܥܝܼܪܵܩ، ܩܛܪܠܗܿ ܡܕܒܪܵܢܘܼܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܦܩܬܐ ܬܠܝܼܬܝܬܐ ܕܚܠܩܬܐ ܕܪܵܫܝܬܐ ܚܕܪ ܕܘܪܐ ܕܣܘܪܝܝܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܥܝܼܪܵܩܝܬܐ (ܕܘܪܬܐ ܕܣܠܝܡܐܢ ܐܠܨܵܐܝܓܼ) ܡܢ 20-22/11/2012 ܒܥܢܟܒܼܐ/ ܐܪܒܠ. ܣܗܕܠܹܗ ܦܘܼܠܚܵܢܗܿ ܒܡܩܪܒܼܬܐ ܩܘܪܒܐ ܕܬܡܢܝܼ ܒܘܼܨܝ̈ܐ ܘܕܪܵܫܬܐ ܚܕܪ ܓܢܣ̈ܐ ܣܦܪ̈ܝܐ ܓܘܢܐܝܬ ܘܕܪ̈ܫܝܬܹܐ ܬܫܥܝܼܬܢܝ̈ܐ ܘܥܩܒܼܵܝ̈ܐ ܘܐܣܵܪ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܝ̈ܐ ܒܝܠ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܘܐܘܡܘܬܐ ܥܝܼܪ̈ܩܝܹܐ ܘܓܓܼܠ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܼܬܢܝܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܡܢ ܒܐܡܐ ܘܐܲܡܢ̈ܐ ܣܘܼܟܡܝ̈ܐ ܘܡܘܼܣܝܼܩܐ ܘܣܝܼܢܡܐ ܘܦܪܫܬܵܗܿ ܣܪܢܐ ܕܝܼܠܢܝܐ ܒܣܦܪܐ ܡܝܼܛܪܦܘܿܠܝܛܐ ܣܠܝܡܐܢ ܐܠܨܐܝܓܼ ܘܫܘܬܦܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܟܕܝܼܡܝ̈ܐ ܘܣܵܦܪ̈ܐ ܘܡܘܼܪ̈ܕܢܹܐ ܥܠ ܩܪܝܬܵܗܿ.
ܦܘܼܩܕ̈ܐ ܕܚܠܩܬܐ:
1ـ ܡܩܪܒܼܝܼ ܫܘܬܦܢ̈ܐ ܒܚܠܩܬܐ ܕܪܫܝܬܐ ܩܘܒܠ ܛܝܒܘܼܬܝܗܝ ܘܐܝܼܩܪܝܗܝ ܠܫܘܠܛܢܘܼܬܐ ܕܐܩܠܝܼܡܐ ܕܟܘܼܪܕܣܬܢ ܡܛܘܼܦܣܢܬܐ ܒܘܙܝܼܪܘܼܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܘܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܠܪܥܝܘܼܬܵܗܿ ܠܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܚܠܩܬܐ ܡܐ ܕܫܘܬܦܠܹܗ ܒܢܨܝܼܚܘܼܬܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܗܿ.
2ـ ܢܘܼܣܵܝܵܐ ܠܡܛܝܒܼܬܐ ܐܢܛܘܠܘܿܓ̰ܝܐ ܓܘ ܥܝܼܪܵܩ ܠܡܝܕܥܬܐ ܒܣܦܪ̈ܐ ܘܡܘܼܪ̈ܕܢܹܐ ܘܡܟܼܬܒܼܵܢ̈ܐ ܘܓܠܝܘܿܢܝ̈ܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܒܥܝܼܪܵܩ ܕܗܘܝܐ ܡܠܘܿܐܐ ܕܡܝܕܥܬܐ ܘܡܒܘܼܥܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܘܥܪܒܝܐ ܘܩܘܼܪܕܝܐ.
3ـ ܡܚܫܚܝܼ ܫܘܬܦܢ̈ܐ ܡܩܝܡܬܐ ܚܠܩܝܬ̈ܐ ܕܡܝܵܝ̈ܐ ܓܘ ܡܕܝܢܬܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܩܝܹܐ ܡܫܘܬܦܬܐ ܠܛܘܼܥܵܡܐ ܒܝܢܬ ܡܪ̈ܕܘܼܝܬܹ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܩܝܐ ܙܢܵܢܵܝ̈ܐ.
4ـ ܣܢܕܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܒܝܬ ܨܘܒ̈ܐ ܥܝܼܪ̈ܩܝܹܐ ܒܡܒܘܥ̈ܐ ܘܐܫܛܪ̈ܐ ܕܝܼܠܢܝ̈ܐ ܒܡܪܕܘܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܘܪܡܙܵܗܿ.
5ـ ܫܘܪܪܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܼܬܐ ܕܢܛܝܼܪܘܼܬܐ ܕܐܡܝܼܢܘܼܬܐ ܕܩܛܪܬܐ ܕܚܠܩܬܐ ܫܢܬܐܝܼܬ ܒܛܘܼܝܵܒܼܐ ܕܝܬܝܼܪ ܡܢ ܝܨܝܼܦ̈ܐ ܒܡܪܕܘܼܬܐ ܘܣܦܪܘܼܬܐ ܘܒܘܼܚܵܢܐ ܘܒܨܵܝܵܐ ܐܟܕܝܼܡܝܐ ܠܥܬܪܢܬܐ ܕܚܠܩܝܬ̈ܐ ܐܬܝܵܢ̈ܐ ܒܐܡܝܼܢܘܼܬܐ ܝܕܥܝܬܐ ܘܡܪܕܘܼܬܢܝܬܐ.   
6ـ ܦܪܣܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܒܨܵܝ̈ܐ ܕܕܘܪܬܐ ܒܟܬܒܼܐ ܦܪܝܫܐ ܥܡ ܓܠܝܬܐ ܛܒ̈ܐ ܕܚܠܩܬܐ.