اذا لم تظهر الكلمات بشكل واضح يرجى تحميل الخطوط السريانية من هنا
if the words didn't appear in the disiered way please download the Syriac Fonts from Here

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
........ ܛܒܹ̈ܐ ܘܚܘܦܵܛ̈ܐ ............................

ܡܕܒܪܢܘܢܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܛܟܘܣ̈ܐ ܕܘܪܬܐ ܠܡܠܦܬܐ ܕܠܫܢܐ ܩܘܪܕܝܐ ܠܫܕܬܢܗܿ

 

ܐܡܝܢܘܬܐ ܠܚܘܦܛܵܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܦܝܫܠܗܿ ܦܬܚܬܐ ܨܦܪܐ ܕ 30 ـ9ـ2014 ܥܠ ܐܘܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܕܝܪܬܘܼܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ، ܕܘܪܬܐ ܠܡܠܦܬܐ ܕܠܫܢܐ ܩܘܪܕܝܐ ܠܫܕܬܢ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܘܝܬܐ ܢܩܘܦ̈ܐ ܠܗܿ ܠܡܩܘܝܬܐ ܘܛܘܼܘܵܪܐ ܕܡܗܝܼܪܘܬܝܗܝ، ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܝܗܝ ܡܢ ܠܫܢܐ ܩܘܪܕܝܐ ܒܢܝܼܫܐ ܕܣܘܘܵܕܐ ܕܘܙܝܼܪܘܬܐ ܘܦܘܪ̈ܢܣܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ، ܘܒܚܝܘܪܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܡܢ ܕ. ܐܡܓ̰ܕ ܚܘܝܙܝܼ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܬܐـ ܩܝܘܡܐܝܬ، ܘܡܝܩܪܐ ܦ̮ܐܪܘܩ ܚܢܐ ܥܬܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܬܐ، ܚܝܘܿܪܐ ܦܘܪܢܣܝܐ ܥܠ ܕܘܪܬܐ.

ܡܫܘܪܐܠܗܿ ܕܘܪܬܐ ܒܡܡܠܠܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕ. ܐܡܓ̰ܕ ܚܘܝܙܝܼ  ܕܩܘܒܠܹܗ ܒܫܝܢܐ ܒܡܛܝܒܼ̈ܐ ܘܛܥܢ̈ܐ ܩܘܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܡܢܝܗܝ ܠܙܪܝܼܦܘܬܝܗܝ ܚܝܠܢܬܐ ܢܒܼܝܥܬܐ ܡܢ ܡܚܒܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܠܝܠܦܬܐ ܕܠܫܢܐ ܩܘܪܕܝܐ.. ܘܚܘܕܬܬܠܹܗ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܝܠܦܬܹܗ ܕܝܠܹܗ ܠܫܢܐ ܪܘܫܡܝܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܠܓܢܒ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܘܓܘ ܟܠܝܗܝ ܦܘܪ̈ܢܣܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܗܘܝܼ ܫܕܬܢ̈ܐ ܡܬܡܨܝܢ̈ܐ ܒܫܩܠܬܐ ܘܝܗܒܼܠܬܐ ܥܡ ܟܢܘܫܝܐ ܘܕܝܠܢܐܝܼܬ ܒܩܠܝܡܐ .. ܘܐܦ ܩܘܒܠܹܐ ܒܫܝܢܐ ܒܡܝܩܪܐ ܫܘܵܢ ܥܘܡܪ ܡܠܦܢܐ ܡܬܬܕܝܼܠܢܐ ܒܠܫܢܐ ܩܘܪܕܝܐ.

ܘܡܘܙܝܕܠܹܗ ܒܐܡܪܐ: ܕܗܘ ܡܛܝܒܼܐ ܝܠܹܗ ܠܡܩܪܒܼܬܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܠܫܕܬܢ̈ܐ.. ܘܐܦ ܫܘܪܪܗ ܥܠ ܡܩܝܡܬܐ ܕܘܪܬܐ ܐ̄ܚܪܬܐ ܠܡܠܦܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܝܠܹܗ ܠܫܢܐ ܪܘܫܡܝܐ ܠܫܕܬܢ̈ܐ ܘܠܚܘܦܛ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܬܐ.

ܘܒܕܘܪܝܗܝ ܡܘܩܪܒܼܠܗܘܢ ܫܕܬܢ̈ܐ ܩܘܒܠ ܛܝܒܘܬܝܗܝ ܪܒܬܐ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܠܗܕܐ ܦܘܪܣܐ ..

ܘܫܵܘ̈ܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܗܕܐ ܕܘܪܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܦܬܝܼܚܬܐ ܗܠ ܕܫܩܠܝܼ ܫܕܬܢ̈ܐ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢܗܿ ܘܝܠܦܝܼ ܠܫܢܐ ܩܘܪܕܝܐ ܩܪܝܬܐ ܘܟܬܒܼܬܐ.

ܘܡܢܝܢܐ ܕܫܘܬܦܢ̈ܐ ܒܗܕܐ ܕܘܪܬܐ ܝܠܹܗ (25)ܫܕܬܢ̈ܐ.