اذا لم تظهر الكلمات بشكل واضح يرجى تحميل الخطوط السريانية من هنا
if the words didn't appear in the disiered way please download the Syriac Fonts from Here

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
................ܦܪܝܼܣܵܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ.....................


ܡܬܢܝܢܹ̈ܐ ܥܝܪ̈ܩܝܹܵܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܬܘܢܝܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ ܕ(ܗܝܬܡ ܒܗܢܡ ܒܘܪܕܐ)
ܓܠܝܬܐ: ܣܐܡܪ ܐܠܝܐܣ

ܢܦܩܠܹܗ ܐܚܪ̈ܝܬ ܚܘܬ ܫܡܐ (ܡܬܢܝܢ̈ܐ ܥܝܪ̈ܩܝܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܬܘܢܝܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ) ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܟܬܒܼ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܢܦܩܝܼ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܟܕ ܡܫܪܘܝܐ ܝܼܠܗ ܣܝܘܡܐ ܒܘܪܕܐ ܟܬܒܼܹܗ ܒܪܦܦܐ ܒܘܕ ܬܘܢܝܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ ܘܛܲܝܡܵܢܬܐ ܠܚܘܼܦܛܹ̈ܐ ܕܡܝܩܪܐ ܡܚܡܘܕ ܐܚܡܕ ܐܠܣܝܕ ܠܓܫܡܢܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ ܝܗܘܐ ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܕܟܬܒܼܠܗ ܬܘܢܝܬܐ ܟܪܝܼܬܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܕܦܫܘܼܩܐ ܝܠܹܗ ܓܘ ܪܦܦܹ̈ܐ ܐܲܣܵܩܐ ܕܗܢܐ ܐܲܡܢܐ ܣܦܪܝܐ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܕܛܘܘܪܐ ܠܡܬܚܐ ܕܫܢ̈ܐ ܐܬܝܢ̈ܐ ܡܢ ܐܲܣܵܪܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܝܠܗ ܣܝܩܘܡܐ ܕܡܢܹܗ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܡܒܘܥ̈ܐ ܕܬܘܢܝܬܐ ܟܪܝܬܐ ܒܐܝܕܐ ܕܐܠܣܝܕ݂.
ܡܫܪܘܝܐ ܝܠܗ ܒܘܪܕܐ ܟܬܒܼܗ ܒܬܲܢܝܵܢܐ ܝܘܣܦ ܡܬܝܼ ܗܘ ܕܦܪܣܠܼܗ ܬܘܢܝܬܹܗ ܒܡܬܚܐ ܕܬܠܬܝ̈ܐ ܡܢ ܕܪܐ ܥܒܼܝܪܐ ܘܓܒܘܝܹܐ ܝܠܹܗ ܡܢ ܡܦܪ̈ܝܢܘܵܬܹܗ (ܬܘܢܝܬܐ ܕܬܒܼܪ̈ܬܐ) ܐܢܝ ܕܒܚܙܝܐ ܝܢܐ ܓܘܗܿ ܡܲܩܦܢ̈ܐ ܕܝܠܗܿ ܡܢ ܬܘܢܝܬܹ̈ܐ ܒܘܫ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܡܲܬܝ ܕܡܛܦܣܘܢܐ ܝܠܗܿ ܪܫܐ ܕܡܛܘܪܢܘܬܐ ܐܡܢܝܬܐ ܠܬܘܢܝܬܐ ܒܗܘ ܡܬܚܐ. ܘܒܬܪ ܡܢܹܗ ܡܬܢܝܢܐ ܐܕܡܘܢ ܨܒܪܝ ܘܡܢܝܐ ܝܠܗ ܒܘܪܕܐ ܡܦܪ̈ܝܢܘܝܵܬܵܐ ܕܨܒܪܝ ܕܝܠܝܗܝ ܒܕܝܼܩܘܬܐ ܡܛܠ ܟܬܘܿܒܼܗܿ ܚܦܪܹܗ ܩܐ ܓܢܗ ܡܲܪܕܝܹܗ ܓܘ ܢܗܪܐ ܕܬܘܼܢܝܬܐ ܥܝܼܪܩܝܬܐ ܘܒܪܡܙܐ ܝܠܗ ܟܬܘܒܼܐ ܠܝܨܝܦܘܬܐ ܕܡܬܢܝܢܐ ܒܬܘܢܝܐ ܘܐܪ̈ܝܟܼܵܬܐ ܕܠܹܐ ܥܒܼܕܝܼ ܬܫܡܫܬܐ ܠܓ̰ܘܓ̰ܬܐ ܕܓܕܫܐ ܓܘ ܬܘܼܢܝܬܐ، ܘܓܒܘܝܐ ܝܠܹܗ ܡܢ ܡܦܪ̈ܝܢܘܵܬܹܗ ܬܘܢܝܬܐ ܕ(ܓܢܬܐ) ܡܢ ܟܘܼܢܵܫܐ ܕܬܘܼܢܝܵܬܹܗ (ܟܵܬܘܿܒܼܐ ܘܨܒܼܝܵܢܐ) ܫܢ̄ܬܐ 1955. ܘܐܲܡܝܼܢܵܝܐ ܝܠܹܗ ܡܬܲܢܝܵܢܐ ܗܝܬܡ ܒܘܪܕܐ ܒܡܩܦܢܘܬܗ ܠܡܹܐܙܲܠܬܐ ܕܡܬܢܝܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܟܕ ܡܛܵܝܐ ܝܠܹܗ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܡܬܢܝܢܐ ܝܘܣܦ ܝܥܩܘܒ ܚܕܕ ܘܡܕܡܘܝܗ ܝܠܹܗ ܠܡܚܙܝܬܐ ܗܝ ܕܚܙܚ ܝܬܢ ܓܘܗܿ ܘܓܒܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܡܢ ܡܦܪ̈ܝܢܘܵܬܹܗ( ܬܘܼܢܝܼܬܐ ܕܦ̮ܝܙܐ ܠܥܠܡܐ ܚܕܬܐ) ܡܢ ܟܘܼܢܵܫܐ ܕܬܘܼܢܝܵܬܐ (ܬܘܢܝܬܐ ܡܓܘܒܝܬܐ) ܠܫܢܬܐ 1972. ܘܓܘ ܡܫܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܡܬܢܝܢܐ ܣܪܓܘܿܢ ܦܘܠܣ ܕܝܠܗ ܡܬܢܝܢܐ ܟܫܝܪܐ ܕܐܫܬܝ̈ܐ ܡܚܕܬܬܢܐ ܫܒܼܩܠܹܗ ܫܘܦܐ ܓܸܠܝܐ ܓܘ ܛܘܘܵܪܐ ܕܬܘܼܢܝܼܬܐ ܥܝܼܪܩܝܬܐ ܟܪܝܼܬܐ ܘܓܒܘܝܹܐ ܝܠܹܗ ܡܢ ܡܦܪ̈ܝܢܘܵܬܹܗ ܬܘܼܢܝܼܬܐ ܕ(ܒܝܬ ܓܲܘܣܵܐ) ܗܵܝ ܕܦܪܣܠܗܿ ܓܘ ܡܓܼܠܬܐ ܕ(ܦܠܚ̈ܐ ܓܘ ܢܦ̮ܛܐ) ܫܢܬܐ 1966. ܘܓܘ ܡܫܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܒܟܠܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܬܢܝܢܐ ܗܝܬܡ ܒܘܪܕܐ ܠܨܠܡܢܬܐ ܠܡܐܙܠܬܐ ܕܣܥܕܝ ܐܠܡܐܠܚ ܕܡܢܵܝܹܗ ܝܠܹܗ ܡܢ ܟܵܬܘܒܼ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܫܦܝܼܥ̈ܐ ܓܘ ܟܬܒܼܬܐ ܕܬܘܢܝܬܐ ܟܪܝܬܐ ܘܫܘܿܥܝܼܬܐ ܟܕ ܦܪܣܠܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܒܼܥܐ ܟܬܒܼ̈ܐ ܦܘܠܥ̈ܐ ܒܝܢ ܬܘܼܢܝܬܐ ܘܫܘܿܥܝܼܬܐ ܘܓܒܘܝܹܐ ܝܠܹܗ ܬܘܼܢܝܼܬܐ ܕ(ܓܲܕܐ) ܗܿܝ ܕܦܪܣܠܗܿ ܓܘ ܫܘܦܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܕܬܘܼܢܝܼܬܐ ܟܪܝܼܬܐ ܥܠ ܫܒܟܐ ܕܐܢܬܪܢܬ ܘܓܘ ܡܫܪܝܼܬܐ ܐܚܪܬܐ ܒܟܠܵܝܐ ܝܠܹܗ ܠܓܢܒ ܫܡܐ ܕܡܬܢܝܢܐ (ܒܢܝܡܝܢ ܚܕܕ) ܕܫܡܘܗܐ ܝܠܹܗ ܪܓܼܓܼܬܗ ܨܘܒ ܕܣܕܲܪ ܩܝܡܢܝܐ ܐܝܟܼ ܪܒܐ ܡܢ ܡܬܢܝܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝ̈ܐ ܐܦܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐܠܹܗ ܚܕܕ ܒܨܝܪܘܬܐ ܓܘ ܦܪܣܬܐ ܕܬܘܼܢܝܵܬܹܗ، ܘܦܪܣܐ ܝܠܹܗ ܠܓܢܒ ܡܸܐܙܲܠܬܹܗ ܬܘܼܢܝܼܬܐ (ܣܲܝܦܵܐ ܕܐܕܪ) ܕܦܪܣܠܵܗ ܓܘ ܡܓܼܠܬܐ ܕ(ܡܪܕܘܬܐ) ܒܚܙܝܪܢ ܫܢܬܐ1972. ܘܐܡܝܼܢܵܝܐ ܝܠܹܗ ܡܬܢܝܢܐ ܗܝܬܼܡ ܒܘܪܕܐ ܕܒܟܠܝܐ ܝܠܹܗ ܠܓܢܒ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܲܢܝܵܢܐ (ܦ̮ܨܿܠ ܢܘܪܝ) ܘܫܡܘܗܐ ܝܠܹܗ ܩܬܗ ܕܗܵܘ ܝܵܕܥ ܕܟܼܝ ܟܬܘܒܼ ܬܘܢܝܬܹܗ ܒܣܘܠܓܵܣܹܗ ܕܛܥܝܼܢܐ ܝܠܹܗ ܒܘܫ ܡܢ ܚܕ ܐܡܢܐ، ܘܬܘܼܢܝܵܬܹܗ ܡܕܵܡܝܼ ܠܦܸܣܦܸܣܐ ܡܠܝ̈ܐ ܒܥܕܝܢܘܬܐ ܘܥܡܘܛܘܬܐ ܘܡܣܒܪܵܢܘܼܬܐ ܘܦܪܫܠܹܗ ܬܘܼܢܝܼܬܐ(ܥܝܢܟܼܝ ܘܚܫܐ ܒܪܡܫܐ) ܡܢ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܬܘܢܝܵܬܹܗ ܢܦܝܩ̈ܐ ܒܝܵܬ ܫܡܐ
ܘܐܦ ܒܟܠܝܐ ܝܠܹܗ ܣܝܘܡܐ ܠܓܢܒ ܚܕܐ ܡܫܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܘܡܐܙܠܬܐ ܣܦܪܝܬܐ ܕ(ܕ . ܣܗܝ ܪܣܡ) ܘܕܝܠܵܗܿ ܡܢ ܫܡܢ̈ܐ ܠܐ ܝܕܝܥ̈ܐ ܓܘ ܓܓܼܠܐ ܕܬܘܢܝ̈ܐ ܐܝܢܐ ܒܦܪܣܬܗ ܠܬܠܬ ܬܘܢܝܵܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܵܗܿ ܕܐܝܼܬܠܗܿ ܩܲܢܝܐ ܡܨܝܢܐ ܝܕܝܥܐ ܒܐܪܙܐ ܕܐܡܢܐ ܕܡܬܢܝܢܘܬܐ ܘܡܓܒܘܝܐ ܝܠܹܗ ܣܝܘܡܐ ܬܘܢܝܼܬܵܗ(ܪܟܼܢܐ ܡܥܓ̰ܒܢܐ)ܕܦܫܠܵܗܿ ܦܪܣܬܐ ܓܘ ܡܓܼܠܬܐ ܕ(ܪܢܝܐ ܡܫܝܼܚܝܐ) ܓܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܕܢܦܩܠܗ ܒܫܢܬܐ 1982 .. ܘܟܕ ܡܛܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܗܝܬܼܡ ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܬܘܢܝܵܬܵܐ  ܒܪܡܙܐ ܝܠܹܗ ܠܒܲܝܬܝܼܘܼܬܹܗ ܠܝܘܼܒܵܠܐ ܕܫܒܼܥܝܹ̈ܐ ܡܢ ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܬܘܼܢܝܼܬܐ ܟܪܝܬܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܘܦܪܵܫܐ ܝܠܹܗ ܡܢ ܬܘܼܢܝܵܬܹܗ ܬܘܼܢܝܼܬܐ ܕ(ܨܘܪܬܐ ܐܚܪܝܬܐ)، ܘܒܬܪ ܡܢܹܗ(ܦܛܪܘܣ ܢܒܬܝ) ܕܗܘ ܠܐ ܦܪܣܠܹܗ ܫܒܼܘܩ ܡܢ ܚܕܟܡܐ ܬܘܢܝܵܬܐ ܒܵܨܘܪܹ̈ܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܹܗ ܣܦܪܝܬܐ ܕܡܘܼܓܪܫܠܑܵܐ ܙܘܕܐ ܡܢ ܥܣܪܝܢ ܫܢ̈ܐ ܘܓܒܘܝܐ ܝܠܹܗ ܡܢܝܗܝ ܬܘܼܢܝܼܬܐ ܕ(ܒܘܼܕܵܠܐ ܐܚܪܝܐ ܠܡܠܟܐ ܢܒܘ ܢܵܝܕ)̣ ܘܓܘ ܡܫܪܝܼܬܐ ܐܚܪܬܐ ܒܟܠܝܐ ܝܠܹܗ ܒܘܪܕܐ ܠܓܢܒ ܡܬܢܝܢܐ (ܓ̰ܘܙܝܦ̮ ܚܢܐ) ܕܡܢܝܗ ܝܠܹܗ ܡܢ ܦܥܘ̈ܐ ܐܢܝ ܕܫܪܝ ܓܘ ܢܗܪܐ ܕܬܘܢܝܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ ܘܡܢ ܬܘܢܝܵܬܹܗ ܓܒܘܝܐ ܝܠܗ ܬܘܼܢܝܼܬܐ ܕ(ܚܒܼܪܐ ܕܒܠܢ̈ܐ) ܘܡܬܢܝܢܐ (ܦܘܠܣ ܐܕܡ) ܒܝܬܝܐ ܝܠܗ ܒܬܼܪ (ܚܢܐ) ܓܘ ܡܫܪܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܘܬܘܢܝܵܬܹܗ ܪܒܐ ܒܨܘܪܐ ܝܢܐ ܟܕ ܝܨܦܠܗ (ܐܕܡ) ܒܡܘܼܦܵܩܐ ܣܝܢܡܝܐ ܘܒܡܚܪܐ ܘܓܒܘܼܝܐ ܝܠܹܗ ܡܢ ܐܢܝ ܬܘܢܝܬܗ ܒܨܘܪܐ ܬܘܢܝܬܐ ܕ(ܟܐܦܐ ܕܐܸܣܐ).. ܟܬܒܼܐ ܦܐܫ ܚܘܫܒܢܐ ܡܢ ܫܛܪ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܡܬܢܝܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܫܘܦܝܗܝ ܓܘ ܣܦܪܘܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ، ܘܒܡܐ ܕܝܠܗ ܕܝܠܢܝܐ ܒܡܩܪܒܼܢܐ ܗܝܬܼܡ ܒܘܪܕܐ ܕܚܫܒܘܢܐ ܝܠܗ ܩܬܗ ܕܗܿܘ ܒܚܙܝܐ ܝܠܗ ܒܥܝܢܐ ܕܠܗܝܩܐ ܒܬܒܼܝܠ ܕܬܘܢܝܬܐ ܟܪܝܬܐ ܠܚܘܦܛ̈ܐ ܕܚܒܼܪ̈ܘܵܬܹܗ ܡܢ ܡܬܢܝܢ̈ܐ ܘܝܗܒܼܐ ܝܠܗ ܥܬܝܪܘܬܐ ܠܦܘܠܚܢܲܝܗܝ ܒܡܠܵܬܐ ܓܕܝܼܡ̈ܐ ܛܥܝܢ̈ܐ ܒܘܼܚܵܢܐ ܠܡܐ ܕܫܒܼܩܠܗܘܢ ܡܢ ܦܬܼܓܼܡ̈ܐ

ܬܪܓܡܬܐ ܓܠܕܣ ܚܟܡܬ