اذا لم تظهر الكلمات بشكل واضح يرجى تحميل الخطوط السريانية من هنا
if the words didn't appear in the disiered way please download the Syriac Fonts from Here

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
................ܦܪܝܼܣܵܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ.....................


(ܛܘܒܼܐ ܠܟܘܟܼܒ̈ܐ ܕܐܠܗܘܬܘܟܼܘܢ)
ܠܡܚܘܪܐ ܫܟܪ ܣܝܦ̮ܘ

ܓܘ ܫܫܠܬܐ ܕܦܪ̈ܝܼܣܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ـ ܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ݂ ܢܦܩܠܗ ܠܡܚܘܪܐ ܕܫܟܪ ܣܝܦ̮ܘ ܟܘܢܫܹܗ ܡܚܪܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܡܐ (ܛܘܒܼܐ ܠܟܘܟܼܒ̈ܐ ܕܐܠܗܘܬܘܟܼܘܢ)ܛܥܢܹ̈ܐ ܟܘܢܫܐ ܦܬܓܼܡ̈ܐ ܡܚܪ̈ܝܐـ ܦܠܚܝ ܓܘ ܒܢܝܢܗ ܣܘܟܡܝܐ ܥܠ ܣܕܪܐ ܣܩܝܠܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܫܪܝܐ ـ ܘܗܪ ܗܕܟܼ ܒܩܪܬـ ܓܘ ܦܬܼܓܼܡܐ ܡܚܪܝܐ ܥܪܒܝܐ ܚܕܬܬܢܐ ݂
ܓ̰ܪܘܒܐ ܝܠܹܗ ܡܚܘܪܐ ܫܟܪ ܣܝܦ̮ܘ ܕܙܥܥܦ ܠܦܬܼܓܼܡܐ ܠܦܨܠܹܗ ܐܕܫܝܐ ܘܪܢܝܝܐ ܒܡܨܥܐ ܕܡܢܵܬܼܐ ܡܚܪܝܬܐ ܕܬܪܨܐ ܥܡ ܦܚܡܗܿ ܨܘܪܬܐ ܡܚܪܝܬܐ، ܘܦܬܼܓܼܡܐ ܓܘ ܗܢ ܟܘܢܫܐ ܚܒܼܫ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܐܢܝ ܕܒܢܝܼ ܗܝܟܠܐ ܕܒܢܝܢܐ ܡܚܪܝܐ ܕܫܵܟܢܐ ܓܘܹܗ ܡܛܟܣܬܐ ܡܢ ܣܘܟܠ̈ܐ ܐܢܫܝ̈ܐ ܢܒܼܗܝ̈ܐ ܘܫܘܿܥܝܼܬܢܝܹܐ ܘܦܠܟܠܘܪܝܐ ܘܚܟܼܡܬܼܝ̈ܐ ݂
ܘܪܒܐ ܓܗ̈ܐ ܒܓܠܝܐ ܝܠܹܗ ܡܚܘܪܐ ܝܬܹܗ ܘܚܝܘܼܬܹܗ ܓܘ ܨܘܪ̈ܝܬܐ ܒܗܪ̈ܢܐ ܡܢ ܓܘܝܘܬܐ، ܘܗܘ ܝܕܝܥܐ ܝܠܹܗ ܒܐ̄ܪܙܐ ܕܦܬܓܼܡ̈ܐ ܡܚܪܝ̈ܐ ݂ ܘܦܘܠܚܢܹ̈ܐ ܕܘܒܪ̈ܝܹܐ ܘܦܘܠܚܵܢܐ ܕܨܘܪܬܐ ܡܚܪܝܬܐ، ܘܦܬܓܼܡܹ̈ܐ ܕܡܚܘܪܐ ܓܘ ܗܢ ܟܘܼܢܵܫܐ ܠܐ ܝܢܐ ܣܝܪ̈ܐ ܒܩܘܪ̈ܐ ݂ ݂ ܐܝܢܐ ܟܐ ܡܫܠܛܢ ܒܠܫܢܹܗ ܡܚܪܝܐ ܓܘ ܣܕܝܪܘܬܐ ܕܡܠܠܘܼܬܐ ܘܡܢ ܚܝܠܐ ܕܠܫܢܐ ܢܦܩܐ ܨܘܪܬܐ ܡܚܪܝܬܐ ܒܗܪܢܬܐ ܗܝ ܕܦܪܡܝܵܐ ܢܝܼܫܐ ܥܡܘܼܩܐ ܠܣܘܟܠ̈ܐ، ܣܘܟܠ̈ܐ ܕܨܘܪܬܐ ܘܒܢܝܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܦܬܓܼܡܐ ݂
ܐܢܐ ܐܝܡܢ ܟܐ ܩܪܢ ܟܹܝܬ ܦܬܓܼܡܵܐ ܡܢ ܦܬܼܓܼܡܹ̈ܐ ܕܟܘܢܵܫܐ ܪܥܫܢ ܕܐܝܬ ܕܘܪܫܐ ܠܨܘܪܬܐ ܡܚܪܝܬܐ ܘܚܡܝܪܐ ܕܕܪ̈ܒܬܐ، ܕܪ̈ܒܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ، ܐܝܬܘܬܐ ܕܪܦܦܐ ܡܚܪܝܐ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܟܬܒܼܬܐ ܕܡܫܘܚܬܐ ܕܫܪܝܐ، ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܕܡܚܘܪܐ ܒܐܢ̈ܐ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܩܡ ܙܥܦܠܹܗ ܛܢܢܐ ܠܚܘܿܕܝܘܼܬܐ ܘܕܝܠܢܝܘܼܬܐ، ܘܗܘ ܟܫܝܼܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܡܫܕܪܬܐ ܕܟܝܠ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ـ ܩܵܠܵܝ̈ܐ ܘܣܘܟܠܝ̈ܐ ـ ܓܘܐ ܕܦܬܼܓܼܡܐ ܩܐ ܕܠܐ ܪܦܚ، ܘܚܕܟܡܐ ܓܗ̈ܐ ܚܙܚ ܬܢܵܝܬܐ ܘܗܘ ܟܐ ܚܙܹܐܠܹܗ ܡܢ ܐܣ̈ܐ ܕܡܦܪܝ ܐܡܝܼܢܘܼܬܐ ܕܡܘܙܓܼܐ ܢܒܼܗܵܝܐ، ܘܬܢܵܝܬܐ ܠܟܼܐ ܝܠܵܗܿ ܐܕܫܐ ܡܢ ܐܕܫ̈ܐ ܕܐܣܘܪ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܡܢ ܗ̈ܘܵܝܹܐ ܘܡܢܕܝܢ̈ܐ، ܘܡܐ ܕܦܠܛ ܡܢܗܿ ܡܢ ܣܘܟܠ̈ܐ ܢܦ̮ܫܢܝ̈ܐ ܕܐܣܪܝ ܝܵܬܐ ܒܐܝܬܘܬܐ ܘܐܚܪܢܐ ݂
ܓܘ ܗܢ ܟܘܢܫܐ، ܚܙܐ ܩܪܝܢܐ ܡܬܼܟܪܟܢܘܬܼܐ ܥܡܝܩܬܐ ܠܡܪܟܒܼܘܼܬܐ ܕܫܘܦܐ ܘܢܝܼܫܹܗ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܫܛܝܚܘܬܹܗ ܝܚܝܕܝܬܐ(ܨܘܼܦ̮ܝܵܐ) ܘܚܸܠܡܵܝܬܐ ܒܕܥܪܬܐ ܠܡܐܡܪܐ ܕܒܵܫܠܵܪ ـ(ܒܘܕ ܫܒܼܪܘܬܐ ܘܚܸܠܡ̈ܐ ܘܫܘܦܐ ܘܫܘܦܪܗ ݂ ݂)ܘܐܪܚܘܼܬܐ ܕܡܨܝܒܼܵܢܹ̈ܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܘܣܟܡܹܗ ܪܢܝܝܐ ܘܫܘܦܪܝܐ ܥܡ ܒܢܝܢܐ ܕܫܘܦܐ ܘܫܘܿܥܝܼܬܐܓܘ ܦܬܼܓܼܡܐ ܕܡܚܘܪܐ، ܘܡܣܒܒ ܡܚܘܪܐ ܝܠܗ ܒܪܘܝܐ ܕܚܙܘܐ ܟܕ ܗܘ ܒܚܝܵܐ ܝܠܹܗ ܗܕܹܐ ܚܝܘܬܐ ܡܚܪܝܬܐ ܘܡܣܒܒ ܠܝܬܠܹܗ ܡܚܘܪܐ ܙܝܢܐ ܫܒܼܘܩ ܡܢ ܡܠܬܐ ܗܕܟܼܐ ܝܗܘܐ ܡܠܬܐ ܒܫܘܪܝܐ، ܘܗܕܟܼܐ ܝܠܗ ܦܘܼܢܵܝܐ ܕܡܚܘܿܪܐ ـ ܐܡܝܢܐܝܬ ـ ݂ ݂ ݂


ܬܪܓܡܬܐ ܓܠܕܣ ܚܟܡܬ