اذا لم تظهر الكلمات بشكل واضح يرجى تحميل الخطوط السريانية من هنا
if the words didn't appear in the disiered way please download the Syriac Fonts from Here

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
................ܦܪܝܼܣܵܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ.....................


ܓܘ ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ̣ ݂ ܥܘܼܩܒ̈ܐ ܒܘܼܚܢܝܹ̈ܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ
ܕ. ܒܗܢܡ ܥܛܐܠܠܗܿـ ܒܟܼܕܝܕܐ

ܓܘ ܫܝܼܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܢܝܢܐ(2) ܢܦܩܠܴܗ ܡܢ ܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ـ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܓܘ ܐܪܒܠ ܠ ݂ ܕ ݂ ܣܥܕܝ ܐܠܡܠܚ ܟܬܒܼܐ ܚܘܬ ܫܡܐ (ܓܘ ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ݂ ݂ ܥܘܩܒ̈ܐ ܒܘܚܢܝ̈ܐ ܘܡܐܡܪܐ) 2009 ݂ ܘܟܬܵܒܼܵܐ ܦܠܝܼܥܐ ܝܠܹܗ ܠܬܪܝܢ ܣܗܡ̈ܐ:
 ܣܗܡܐ ܩܕܡܝܐ ܚܒܼܫ (ܒܘܨܝ̈ܐ ܒܘܚܢܝ̈ܐ) ܠܬܫܥܐ ܣܝܡ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܘܐܢܓܠܝܙܝܐ ܘܪܘܣܝܐ ܡܢܝܗܝ ܫܘܿܥܝܬܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܬܫܥܝܼܬܢܝ̈ܐ ܘܡܪܕܘܬܢܝ̈ܐ ܘܝܘܠܦܵܢܵܝ̈ܐ ܕܝܼܠܢܝ̈ܐ ܒܡܪܕܘܬܐ ܘܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܣܵܦܪܘܼܬܐ ܘܬܫܥܝܼܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ،
 ܘܣܗܡܐ ܕܬܪܝܢ ܚܒܼܫ ܡܐܡܪ̈ܐ ܟܬܝܼܒܹ̈ܐ ܓܘ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܦܪܝܫ̈ܐ ݂
ܓܘ ܣܗܡܐ ܩܕܡܝܐ ܩܪܚ ܥܘܩܒ̈ܐ ܡܢܝܗܝ: (ܬܚܫܒܼܝܵܬܹ̈ܐ ܡܚܝܠ̈ܐ ܐܸܠܵܐ ܒܘܫ ܩܘܪܒܐ ܠܙܘܕܩܐ) ܗܘܡܙܡܠܗ ܓܘܗ ܒܘܕ ܟܬܒܼܐ(ܕܘܓܼܡ̈ܐ ܐܪܡܝ̈ܐ) ܕܟܬܘܒܼܐ ܥܝܪܩܝܐ ܚܙܥܠ ܐܠܡܐܓ̰ܕܝ ܦܫܘܩܹܐ ܝܠܹܗ ܓܘܗ ܗܝܟܠܵܐ ܕܟܬܒܼܐ ܕܝܠܗ ܛܥܝܢܐ ܬܠܬܐ ܦܣܘܩ̈ܐ ܟܠ ܦܣܘܩܐ ܕܝܠܢܝܐ ܝܠܗ ܒܓܢܒܐ ܡܬܚܡܐ ܡܢ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܪܡܝ̈ܐ ݂
ܘܓܘ ܡܠܘܐܐ ܐܚܪܹܢܵܐ ܒܫܡܐ (ܕܗܒܼܐ ܘܥܠܥܠܐ) ܡܚܙܘܝܹܐ ܝܠܹܗ ܟܵܬܘܿܒܼܐ ܚܙܘܩܝܐ ܕܐܠܝܣ ܐܠܡܘܨܠܝܼ ܠܐܡܪܝܟܐ ܘܕܝܗܘܐ ܚܙܘܼܩܝܐ ܡܲܕܢܚܵܝܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܩܕܡܝܐ ܠܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܕܡܫܘܪܐܠܗ ܓܘ ܪܒܼܝܥܐ ܫܢܬܐ 1668 ܡܢ ܒܓܼܕܕ ܨܘܒܐ ܕܫܡ ܘܟܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܚܠܒ ܘܟܢ ܐܣܟܢܕܪܘܿܢܐ ܘܒܬܪ ܡܢܗܿ ܠܐܘܪܦܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܒܘܼܢܕܘܩܝܐ ܟܕ ܬܦܩܠܹܗ ܥܡ ܦܦܐ ܘܣܘܚܒܪܹܗ ܠܫܘܿܦܢܹ̈ܐ ܡܩܘܕܫ̈ܐ. ܟܢ ܣܚܒܪܬܹܗ ܠܦ̮ܪܢܣܐ ܘܬܦܩܬܹܗ ܒܡܠܟܐ ܠܘܝܼܣ ܘܐܚܘܿܢܹܗ ܐܡܝܪܐ ܐܘܿܠܝܼܢܐܢܣ ܘܣܵܢܬ ܐܝܼܢܝܐܢ ܘܟܢ ܨܘܒܠܹܗ ܠܐܣܦܢܝܐ ݂ ܘܐܡܝܢܝܐ ܝܠܗ ܕ ݂ ܣܥܕܝ ܐܠܡܠܚ ܒܡܚܟܝܬܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܒܬܪ ܡܢܹܗ ܨܘܒܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܘܡܨܥܝܬܐ ܫܢܬܐ 1675 ݂ ܘܚܬܘܬܐ ܝܠܹܗ ܡܬܡܕܢܚܢܐ ܪܘܣܝܐ ܕܐܓܼܢܛܝܘܣ ܟܪܬܫܟܘܦ̮ܣܟܝ ܕܚܩܪܗ ܒܗܢܐ ܚܙܘܩܝܐ ܕܩܡ ܡܢܐܠܹܗ ܡܪ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܓܘ ܣܦܪܘܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ݂ ܘܓܘ ܡܠܘܿܐܵܐ (ܦܵܪܩܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܬܚܫܲܒܼܝܵܬܵܐ ܠܐ ܫܪܝܪ̈ܐ) ܒܓܠܝܐ ܝܠܹܗ ܟܬܘܒܼܐ ܟܬܒܼܐ (ܦܪܩܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ) ܒܩܢܝܐ ܕܓܠܝܘܿܢܝܐ ܐܡܪܝܟܝܐ ܚܝܢܐ ܕܡܘܢܬܪܝܠ ܗܢܪܝ ܐܘܝܼܢ ܢܦܝܼܩܐ ܒܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܙܝܐ ܓܘ ܟܢܕܐ ܫܢܬܐ 2002 ܕܓ̰ܪܘܼܒܐ ܝܠܹܗ ܓܘܗ ܚܬܝܬܘܬܼܐ ܚܕܪ ܐܘܝܘܬܐ ܒܝܢ ܥܒܼܪ̈ܝܐ ܘܦܪܝܫ̈ܐ ܫܢܬܐ 701 ܩ ݂ ܡ ݂ ܘܬܟܠܗ ܣܝܘܡܐ ܓܘ ܗܕܹܐ ܬܚܫܒܼܬܐ ܥܠ ܬܠܬܼܐ ܡܒܘܥ̈ܐ ܓܘ ܐܘܪܝܬܐ ܝܠܝܗܝ ܣܦܪ̈ܐ: ܐܝܫܥܝܐ ܘܡܠܟ̈ܐ ܘܛܒ̈ܐ ݂ ܘܚܬܘܬܐ ܝܠܹܗ ܩܐܕ ܦܪܝܫ̈ܐ ܟܘܡ̈ܐ ܦܘܪܩܠܗܘܢ ܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ ܡܢ ܡܘܬܢܐ ܘܦܪܩܬܐ ݂
ܘܓܘ ܕܪܫܬܐ ܒܫܡܐ(ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܟܬܒܼܝܬܐ ܒܒܼܠܝ̈ܐ ܓܘ ܣܓܼܠ̈ܐ ܕܐܘܿܪܝܬܐ)̣
ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܹܗ ܟܬܘܒܼܐ ܦܸܚܡܘܬܐ ܓܘ ܩܢܘܢ̈ܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܘܚܬܘܬܐ ܝܠܹܗ ܕܣܓܝܐܘܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܕܪ̈ܫܝܬܐ ܦܘܫܩܠܗܘܢ ܪܒܐ ܡܢ ܐܢܝ ܕܪ̈ܫܝܬܐ ܘܬܘܼܢܝܬܹ̈ܐ ܘܫܘܿܥܝܬܹ̈ܐ ܘܡܝܬܼܝܘܿܠܘܿܓ̰ܝܐ ܥܝܪܩܝܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܥܛܦܝܬܗܿ ܥܠ ܣܦܪ̈ܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܥܒܼܪܝܬܐ ݂ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܗܘܡܣܐ ܕܓܠܓܡܫ ܘܬܘܼܢܝܼܬܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܘܫܪܟܐ، ܕܠܐ ܩܪܒܢܬܐ ܓܘ ܦܚܡܘܬܵܗܼ ܡܢ ܩܢܘܿܢ̈ܐ ܘܢܡܘܿܣ̈ܐ ݂
ܘܓܘ ܫܘܿܥܝܬܐ(ܦܘܫ ܒܫܝܢܐ ܒܒܼܠ) ܕܟܬܘܒܼܐ ܢܥܝܼܡ ܩܛܐܢ ܚܬܘܬܐܝܠܹܗ ܟܬܘܒܼܐ ܕܗܕܹܐ ܫܘܿܥܝܬܐ ܝܠܗܿ ܚܕ ܡܢ ܝܘܒܠ̈ܐ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܝܪܩ ܕܪܝܬܐ ܘܕܝܠܹܗ ܝܘܒܠܐ ܕܐܪܒܥܝ̈ܐ ܕܡܠܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܓܕܫ̈ܐ ܣܝܣܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܓܠܝ̈ܐ، ܐܢܝ ܕܫܒܼܩܠܗܘܢ ܫܘܦܐ ܝܕܝܥܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܥܝܪܩܝܐ ܒܥܕܢܗܿ ݂ ܘܫܘܿܥܝܬܐ ܐܝܟܼ ܕܡܘܕܟܼܪܗ ܕ ܿ ܐܠܡܠܚ ܝܠܵܗܿ ܒܘܫ ܩܘܪܒܐ ܠܫܪܒܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܟܬܘܒܼܐ ܓܘ ܫܒܼܥܐ ܝܢ ܬܡܢܝܐ ܫܢ̈ܐ ܐܚܪܝܐ ܩܕ̄ܡ ܢܦܩܬܗ ܡܢ ܥܝܪܩ ܠܩܪܝܬܐ ܓܘ ܦܪܢܣܐ، ܘܦܚܡܘܬܗܿ ܥܡ ܫܘܿܥܝܬܐ (ܢܦܩܬܐ ܡܢ ܥܝܪܩ) ܐܝܣܚܩ ܒܪ ܡܘܫܝܗ ܟܬܘܒܼܐ ܝܗܘܕܝܐ ܥܝܪܩܝܐ ܘܓܠܐܠܹܗ ܟܬܘܒܼܐ ܫܘܿܥܝܬܐ ܕܩܛܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܕܟܡܐ ܓܕܫ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܕܒܢܐܠܹܗ ܥܠܝܗܝ ܡܠܘܿܐܐܗ، ܘܟܠܵܝܵܬܵܐ ܦܪܕܢܝ̈ܐ ܘܦܪܨܘܦܝ̈ܐ ܐܢܝ ܕܓܪܫܠܗܘܢ ܓܘ ܫܘܥܝܬܐ ܥܠ ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܛܝܦܹܗ ܝܢ ܬܘܕܝܬܐ ܐܘ ܐܘܡܬܝܘܬܐ ܝܢ ܡܕܝܢܬܐ، ܗܕܟܼܐ ܦܠܛܠܗܿ ܫܘܥܝܬܐ ܐܝܟܼ ܕܚܘܬܬܠܹܗ ܐܠܡܐܠܚ ܡܢ ܛܪܗܿ ܐܡܢܝܐ ܠܛܪܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐـ ܟܢܘܫܝܝܐ ݂ ܘܡܘܚܙܐܠܹܗ ܗܘ ܒܛܘܦ̮ܣ̈ܐ ݂
ܐܝܢܐ ܟܬܒܼܐ (ܫܪܫ̈ܐ ܫܘܡܝܪܝܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܐ ܡܨܪܝܬܐ ܠ(ܐܘܣܬܢ ܘܵܕܠ) ܚܬܘܬܐ ܝܠܹܗ ܕ ݂ ܐܠܡܠܚ ܕܗܘ ܡܛܹܐܠܹܗ ܠܦܠܛ̈ܐ ܒܠܟܐ ܕܫܚܠܦܝ ܕܘܓܼܡܢ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ݂ ܟܕ ܡܩܪܘܒܼܐ ܝܠܗ ܟܬܒܼܐ ܬܚܫܒܼܝܬܹܗ ܒܬܪܝܢ ܒܘܼܩܪ̈ܐ ܐܸܣܝܹ̈ܐ ܕܒܚܫܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܠܝܬ ܦܘܢܝܐ ܥܠܝܗܝ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܡܨܪܝܬܐ ܡܢ ܝܘܡܢ̈ܐ ܕܗܝܪܘܕܬܣ ܘܗܢܘܢ: ܥܪܵܒܼܐ ܕܣܗܕܘܝܵܬܵܐ ܒܡܐ ܕܝܠܹܗ ܕܝܠܢܝܐ ܒܣܕܝܪܘܬܐ ܙܒܼܢܢܝܬܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܦ̮ܪܥܘܢܝ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ݂
ܘܬܪܝܢܐ: ܡܒܘܥܐ ܕܫܪܫܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܨܪܝܢ، ܐܪܐ ܝܠܹܗ ܕܘܟܬܢܵܝܐ ܝܢ ܐܬܝܐ ܡܢ ܒܪܝ̈ܐ ݂
ܘܓܘ ܟܬܵܒܼܐ(ܐܝܼܡܢ ܒܪܹܐܠܹܗ ܐܢܝܼ ܠܫܡܝܐ) ܢܦܝܩܐ ܒܠܫܢܐ ܪܘܣܝܐ ܫܢܬܐ 1999 ܘܚܬܘܬܐܝܠܗ ܕ. ܣܥܕܝ ܐܠܡܐܠܚ ܕܗܘ ܚܒܼܫ ܕܪܫܬܐ ܫܪܝܼܬܐ ܝܪܝܟܼܬܐ ܒܘܕ ܣܦܪ̈ܝܘܘܬܐ ܫܘܡܝܪ̈ܝܐ ܘܒܒܼܠܝ̈ܐ ܘܐܫܘܪܝ̈ܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܥܬܝܩܐ، ܘܗܢܐ ܟܬܒܼܐ ܝܠܹܗ ܡܒܘܥܐ ܩܕܡܝܐ ܫܪܝܐ ܘܒܗܢܐ ܝܨܝܼܦܘܬܐ ܟܐ ܢܵܦܸܩ ܓܘ ܪܘܣܝܐ ܗܠ ܐܕܝܐ ݂ ܐܦ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܕ ݂ ܣܥܕܝ ܐܠܡܐܠܚ ܫܘܥܝܬܐ ܕ(ܚܝܐܬ ܒܝ) ܕܡܢܵܝܗܿ ܝܠܹܗ ܫܘܿܥܝܬܐ ܕܡܚܲܝܕܘܼܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܒܡܪܝܐ ܐܠܗܐ. ܘܡܘܕܟܼܪܗ ܓܘ ܡܐܡܪܗ ܦܪܝܣܐ ܓܘ ܡܓܼܠܬܐ ܕ(ܥܫܬܪ) ܕܢܦܩܐ ܓܘ ܟܢܕܐ ܡܥܝܪܢܘܝܬܐ ܠܛܘܪܢܘܼܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܪܘܝܚܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ݂
ܘܣܗܡܐ ܕܬܪܝܢ ܚܒܼܫܠܗ ܥܣܪܐ ܡܐܡܪ̈ܐ ܟܬܝܒ̈ܐ ܓܘ ܡܠܘܐܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܦܫܠܗܘܢ ܦܪ̈ܝܣ̈ܐ ܓܘ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܫܘܦܢ̈ܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝ̈ܐ ܘܡܓܼܠܹ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ ܙܒܼܢ̈ܐ ܥܝܪܩܝ̈ܐ ܘܢܘܟܼܪ̈ܝܐ ܟܕ ܟܬܒܼܠܹܗ ܒܘܕ(ܠܫܢܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܒܩܕܡܐ) ܘܡܘܚܫܚܠܹܗ ܕܫܪܚ ܒܚܘܝܕܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܠܫܢܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܟܢ ܦܣܥܚ ܦܣܘܥܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ݂
ܐܦ ܟܬܒܼܠܗ ܡܹܐܡܪܐ ܚܘܬ ܫܡܐ (ܝܐ ܥܡܝܪ̈ܐ ܕܒܨܪܐ ܝܐ ܐܢܫ̈ܐ ܕܨܦܝܘܬܐ ܘܪܢܝܐ ܘܫܘܒܼܩܢܐ) ܒܛܠܒܐ ܝܠܗ ܓܘܗ ܕܡܪܡܝ ܩܠ̈ܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܣܘܪ̈ܚܢܐ ܣܪܝ̈ܐ ܕܡܛܐܠܗܘܢ ܥܠ ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܥܡܢ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܬܘܪܝ̈ܐ ܬܵܡܐ، ܘܕܦܪܩ ܐܬܪܐ ܟܠܢܐܝܬ ܘܒܲܨܪܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ ܕܦܘܠܚܢ̈ܐ ܣܘܪܚܢܝ̈ܐ، ܘܡܐܡܪܹ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܐܝܟܼ: ܐܠܚܐܠܕܝܐ ܝܢ ܥܫܬܪ؟ ܘܓܘ ܐܠܝܐ ܕܣܝܢܡܐ ܨܠܚ ܐܠܕܝ ܘܐܝܡܢ ܕܥܪܝ ܡܪܘܢܝ̈ܐ ܠܥܩܪܝܗܝ ܣܘܪܝܝܐ ܘܫܪܒܠ ݂ ݂ ݂ ݂
ܐܠܗܐ ܐܪܒܠܘ ܘܠܫܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗܠܐ ܝܠܗ ܠܫܢܐ ܡܠܝܐ ܒܚܝܘܬܐ ܘܢܐܨܪ ܝܘܣܦ ܫܠܡܐ ܘܐܝܟܐ ܝܠܗܿ ܕܝܠܢܝܘܬܐ ܕܥܢܟܒܼܐ؟ ܘܦܘܼܚܠܐ ܘܝܠܗܿ ܡܫܘܚܬܐ ܟܪܝܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܟܬܝܒܼܬܐ ܓܘ ܕܟܼܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܕܡܢܚܐ ܬܼܐܐܸܪ ܚܢܐ ܨܠܝܒܼܐ ݂
ܘܒܚܘܬܡܐ. ܟܬܒܼܐ (ܓܘ ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ݂ ݂ ܥܘܩܒ̈ܐ ܒܘܚܢܝ̈ܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ) ܢܦܠ ܓܘ (152) ܦܬܘܬܐ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܡܨܥܝܐ، ܝܠܗ ܠܘܚܐ ܦܢܘܪܡܝܐ ܐܝܡܢ ܡܫܪܐ ܩܪܝܢܐ ܒܩܪܝܬܗ ܗܘܐ ܐܡܝܢܝܐ ܗܠ ܣܪܛ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ݂ ܡܠܝܐ ܝܠܹܗ ܒܡܠܘܐܹ̈ܐ ܛܝܡܢ̈ܐ ܘܫܪܪ̈ܝܬܐ ܘܡܚܫܚܝܵܬܵܐ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܬܟܝܼܠܵܐ ܥܠ ܒܨܝ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ ܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܡܛܠ ܩܘܝܡܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܨܘܒܐ ܕܡܝܬܪܐ ݂


ܬܪܓܡܬܐ ܓܠܕܣ ܚܟܡܬ