اذا لم تظهر الكلمات بشكل واضح يرجى تحميل الخطوط السريانية من هنا
if the words didn't appear in the disiered way please download the Syriac Fonts from Here

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
................ܦܪܝܼܣܵܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ.....................


ܠܣܡܩܵܐ ܕܘܪܕܸܐ ܕܐܲܪܥܵܐ
ܠܡܚܘܪܐ ܘܥܕܐܠܠܗ ܐܝܠܝܐ

ܡܼܢ ܡܕܲܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܡܓܘ ܫܸܫܠܬܐ ܕܦܪ̈ܝܼܣܬܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܬܐ (5) ܢܦܩܠܹܗ ܠܡܵܚܘܪܐ ܘܲܥܕ ܐܠܠܵܗܿ ܐܝܼܠܝܵܐ ܟܘܼܢܵܫܸܗ ܡܲܚܪܵܝܵܐ ܚܕܬܐ ܒܫܡ̈ܐ(ܠܣܡܩܐ ܕܘܪܕܸܐ ܕܐܲܪܥܵܐ). ܚܵܒܼܫ ܟܘܢܫܐ (25) ܡܘܫܚܬܹ̈ܐ ܣܩܝܼܠ̈ܐ ܒܪܘܼܫܡ̈ܐ ܣܪܝܼܛ̈ܐ ܒܝܲܕ ܐܲܡܵܢܐ (ܥܸܡܐܕ ܒܲܕܪ). ܠܘܼܚܵܐ ܕܦܵܬܵܐ ܠܐܲܡܵܢܵܐ (ܠܲܡܝܼܥ ܢܲܓ̰ܝܒ). ܘܚܒܼܫ ܟܘܢܫܵܐ(120) ܦܬܘ̈ܬܐ ܡܼܢ ܓܘܫܡܵܐ ܦܠܓܝܵܐ.
ܘܗܵܢ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܝܼܠܹܗ ܡܼܢ ܒܟܼܝܼܪܐ ܕܦܪ̈ܝܼܣܬܐ ܕܡܚܘܪܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܢܘܼܩܙܐ ܕܙܪܩܐ ܩܵܕ̄ܡܝܐ ܕܐܸ̄ܬܐܠܹܗ ܒܡܕܝܼܢܵܝܘܬܐ ܡܲܚܪܲܝܬܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܡܘܼܙܝܸܕܠ̈ܗ ܫܘܦܪܵܐ ܠܡܠܘܼܐܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܕܵܪܵܝܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܡܼܢ ܩܘܕ̈ܐ ܘܩܠܒܼ̈ܐ ܥܝܕܝ̈ܐ.
ܘܡܚܘܪܐ ܐܝܬܠܗ ܟܘܢܫ̈ܐ ܡܲܚܪܝ̈ܐ ܡܩܕܡܘܼܬܐ ܒܠܸܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܘܝܼܠܲܝܗ.
ـ ܩܕܝܫܐ ܓܘ ܥܒܼܐ ܕܩܸܛܡܵܐ 1990.
ـ ܡܚܙܝܬܐ ܕܡܝ̈ܐ 1998.
ـ ܐܢܵܗܝܼܕ 2002.
ـ ܕܲܪ̈ܒܬܐ ܠܚܙܘܩܝܐ ܠܵܐ ܦܫܠܹܗ ܟܬܼܝܼܒܼܵܐ 2007
ܓܘܪܒܠܹܗ ܡܚܘܪܐ ܓܘ ܢܘܼܣܵܝܹܗ ܒܵܪܘܿܝܘܼܬܢܝܐ ܗܢܐ ܡܚܝܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܕܐܒܼܵܗܵܬܵܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܕܒܼܩܬܹܗ ܒܠܸܫܵܢܐ ܕܐܒܼܵܗܵܬܵܐ ܡܩܲܘܝܵܢܘܬܐ ܠܝܪܬܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܦܠܵܚܬܐ ܕܪܡܙ̈ܐ ܕܫܘܥܝܼܬܐ ܘܝܘܪܬܵܢܐ ܥܲܡܝܵܐ ܘܓܠܝܬܐ ܥܲܠ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܠܵܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܠܩܪܝܬܐ ܕܛܲܫܝܐ ܝܲܢ ܠܵܐ ܝܼܕܝܼܥܵܐ. ܘܡܨܐܠܹܗ ܡܚܘܪܐ ܕܥܵܒܼܪ ܓܵܘ ܗܢܐ ܡܲܪܗܛܵܐ ܘܚܵܦܸܪ ܫܸܡܹܗ ܓܘ ܪܩܝܼܥܐ ܕܡܫܘܚܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܪܝܬܐ ܘܠܟܣܝܼܩܘܿܢܵܗܿ ܚܕܬܐ ܒܦܝܼܠܣܘܿܦܘܼܬܹܗ ܚܕܬܐ ܘܟܬܒܼܬܹܗ ܣܩܝܼܠܬܐ ܘܥܝܼܪܘܼܬܹܗ ܪܒܬܐ ܒܫܩܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܡܼܢ ܥܩܪܹ̈ܗ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܘܡܼܢ ܠܸܫܢܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܦܝܠܣܘܦ̈ܐ ܘܛܘܿܠܝܼܩܹ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܐܦܪܸܡ ܣܘܪܝܝܐ ܟܘܢܝܐ ܒܫܸܡܫܐ ܕܣܘܪܝܵܝ̈ܐ ܘܣܪܘܓܝܼ ܘܒܪ ܥܒܼܪܵܝܵܐ ܘܢܪܣܵܝ ܘܒܵܠܐܝܼ ܘܐܚܪ̈ܢܹܐ ܡܼܢ ܐܵܢܝܼ ܕܝܘܗܒܼܠܗ̄ܘܢ ܩܵܐ ܬܒܼܝܼܠ ܐܲܒܓܕܵܝܘܬܐ ܘܡܲܚܪܐ ܘܦܪܣܠܗܘܢ ܝܘܼܠܦܵܢܹ̈ܐ ܘܙܪܥܠܗܘܢ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܥܲܠ ܣܦܹ̈ܐ ܕܘܢܝ̈ܐ.
ܗܲܕܟܼܵܐ ܝܼܗ̄ܘܵܐ ܡܵܚܘܼܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܓܘ ܣܘܿܓܼܐܵܐ ܕܡܠܘܿܐܸܗ ܥܬܝܼܪܸܐ ܘܒܪܘܿܝܘܼܬܢܝ݁ܐ ܠܡܛܝܬܐ ܠܣܟܼܐ ܕܓܘܫܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܠܫܹ̈ܗ ܨܦܝܐ ܘܗܝܟܠܐ ܕܒܢܝܢܸܗ ܚܝܼܠܢܐ ܒܚܫܚܵܬܹܗ ܥܬܝܼܪܹ̈ܐ ܘܪܘܝܼܚܘܬܐ ܕܚܙܝܬܹܗ ܡܲܚܪܵܝܬܐ ܘܦܪܝܘܼܬܐ ܕܚܫܚܵܬܸܗ ܡܵܚܪܵܝܐ ܡܠܝ̈ܐ ܫܪܵܪܐ ܘܠܗܵܛܬܵܐ ܘܙܢܵܢܵܝܘܼܬܐ ܕܡܠܘܿܐܸܗ ܒܝܢ ܚܙܘܐ ܘܩܐܸܡ ܘܣܒܼܪܵܐ.

ܬܪܓܡܬܐ ܓܠܕܣ ܚܟܡܬ