اذا لم تظهر الكلمات بشكل واضح يرجى تحميل الخطوط السريانية من هنا
if the words didn't appear in the disiered way please download the Syriac Fonts from Here

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
................ܦܪܝܼܣܵܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ.....................


ܐܟܝܬܘܿ ܥܐܕܐ ܕܪܫܐ ܫܢ̄ܬܐ ܒܒܼܠܝܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ
ܚܟܡܬ ܒܫܝܼܪ ܐܠܐܣܘܲܕ

ܒܛܒܼܥܐ ܣܩܝܼܠܐ ܢܦܲܩ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܟܬܒܼܐ ܚܕܬܐ ܡܓܘ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܢܝܢܐ (14)ܬܚܝܬ ܫܡܐ (ܐܟܝܼܬܘܿ ܪܫܐ ܕܫܢ̄ܬܐ ܒܒܼܠܝܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ) ܡܢ ܣܝܘܡܘܬܐ ܕ(ܚܟܡܬ ܒܫܝܼܪ ܐܠܐܲܣܘܲܕ) ܩܢܝܐ ܕܪܓܼܐ ܕܡܣܬܪܣ ܓܘ ܥܩܒ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܘܟܬܒܼܵܐ ܝܠܹܗ ܒ(166) ܦܬܼܘ̈ܬܐ ܒܓܘܫܡܐ ܦܠܓܝܵܐ.
 ܒܥܘܼܬܕܐ ܕܟܬܒܼܐ ܐܡܪܹܗ ܟܬܘܿܒܼܐ ܕܥܐܕܐ ܝܠܹܗ ܣܛܘܟܼܣܐ ܐܸܣܵܝܐ ܡܢ ܣܛܘܟܼܣ̈ܐ ܕܥܲܒܼܕܘܼܬܐ ܒܟܠܝܗܝ ܬܘܕܝܬ̈ܐ ܟܕ ܫܘܬܦܝܼ ܓܘܹܗ ܟܠܝܗܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ    ܒܝܘܡܬܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܡܢ ܫܢܬܐ.
ܐܝܼܬܗܘܐ ܠܗܘܿܢ ܥܝܪ̈ܩܝܐ ܥܬܝܼܩ̈ܐ ܥܐܕܘ̈ܬܐ ܦܪ̈ܝܐ ܬܘܼܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܚܕܘܝܬ̈ܐ ܐܝܟ ܩܛܪܬܐ ܬܓܼܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܘܙܟܼܘܝܬ̈ܐ ܫܒܼܘܩ ܡܢ ܥܐܕܘ̈ܬܐ ܐܩܡܝ̈ܐ. ܘܟܐ ܫܘܬܦܝܼ ܗܘܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܒܐܢ̈ܐ ܥܐܕܘ̈ܬܐ ܘܕܝܼܠܢܐܝܼܬ ܥܐܕܘ̈ܬܐ ܬܘܕܝܼܬܢܝ̈ܐ. ܘܡܢܝܗܝ ܥܐܕܐ ܕܪܫܐ ܕܫܢ̄ܬܐ ܚܕܬܐ ܝܕܝܼܥܐ ܒ(ܐܟܝܼܬܘܿ) ܕܝܠܹܗ ܡܢ ܥܐܕܘ̈ܬܐ ܒܘܫ ܥܬܝܩ̈ܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ ܕܦܫܠܹܗ ܐܡܝܼܢܝܐ ܠܐܠܦܝ̈ܐ ܕܫܢ̈ܐ ܘܗܠ ܗܢܐ ܝܘܡܐ.
ܟܕ ܡܙܝܚܝܼ ܗܘܐ ܒܹܗ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܡܢ ܦܠܓܐ ܕܐܠܦܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܩ.ܡ ܘܗܠ ܕܪܐ ܬܪܝܢܐ ܩ.ܡ.
ܘܫܩܲܠ ܦܣܘܩ̈ܐ ܕܟܬܒܼܐ ܫܡܐ ܕ(ܐܟܝܼܬܘ) ܘܣܘܼܟܵܠܹܗ ܘܫܪܫܹܗ ܓܘ ܠܫܢܐ ܫܘܡܝܼܪܵܝܐ ܘܡܒܘܥܹܐ ܕܡܘܕܥܢܘܝܬ̈ܐ ܚܕܪ ܗܢܐ ܙܘܝܵܚܐ ܘܡܕܝܢܬ̈ܐ ܕܡܙܘܼܝܚܠܗܘܿܢ ܒܹܗ ܘܠܡܐ ܒܗܢܐ ܥܕܢܐ ܘܐܦ ܦܵܫܘܩܹܐ ܝܠܹܗ ܬܪܥܣܪ ܝܘܡܢܹ̈ܐ ܕܙܘܼܝܚܐ ܘܡܢܗܪܬܐ ܠܚܕܟܡܐ ܪ̈ܡܙܐ ܒܐܢ̈ܐ ܛܟܼܣ̈ܐ ܘܒܫܘܠܡܐ ܡܘܩܪܒܼܠܹܗ ܟܬܘܿܒܼܐ ܠܦܠܛ̈ܐ ܕܡܛܐܠܹܗ ܥܠܝܗܝ ܓܘ ܕܪܫܬܹܗ ܘܒܘܼܨܵܝܹܗ.

 ܘܒܫܘܠܡܐ ܕܟܬܒܼܐ ܐܝܬ ܚܕܟܡܐ ܣܦ̈ܐ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܘܟܕܝܡܬܐ ܡܘܬܪ̈ܢܐ ܘܫܡܢ̈ܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܘܡܠܟ̈ܐ ܘܡܕܝܢܬ̈ܐ ܘܕܘܖ̈ܐ ܐܣܝܐ ܠܡܕܢܝܘܬܐ ܕ ܐܬܪܐ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ.