اذا لم تظهر الكلمات بشكل واضح يرجى تحميل الخطوط السريانية من هنا
if the words didn't appear in the disiered way please download the Syriac Fonts from Here

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
................ܦܪܝܼܣܵܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ.....................


ܒܝܬܘܝܬ̈ܐ ܡܫܝܼܚܝ̈ܐ ܒܢܝܢܘܹܐ
ܕܒܨܘܿܝܐ ܒܗܢܐܡ ܚܒܐܒܐ

ܒܛܒܼܥܬܐ ܣܩܝܼܠܬܐ ܢܦܩܠܹܗ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܟܬܒܼܐ ܚܕܬܐ ܛܥܝܼܢܐ ܠܫܝܼܫܠܬܐ(24) ܬܚܘܬ ܫܡܐ(ܒܝܬܘܝܬ̈ܐ ܡܫܝܼܚܝ̈ܐ ܒܢܝܼܢܘܹܐ) ܡܢ ܣܝܘܡܘܬܐ ܕܒܨܘܿܝܐ ܒܗܢܐܡ ܚܒܐܒܐ ܒ(300) ܦܬܘܬ̈ܐ ܒܓܘܫܡܐ ܦܠܓܝܐ ܚܒܼܝܼܫܐ ܠܝܬܝܼܪ ܡܢ (600) ܫܡܢ̈ܐ ܠܒܝܬܘܼܝܬܐ ܡܫܝܼܚܝ̈ܐ ܡܘܨܠܝ̈ܐ ܡܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܘܛܝܦ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܚܕܟܡܐ ܡܢ ܐܢܝܼ ܫܡܢ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܥܪ̈ܒܝܐ ܘܚܕܟܡܐ ܐܚܹܪܢܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܡܐ ܕܚܬܘܼܬܹܐ ܝܠܹܗ ܠܫܪܫܝܘܼܬܵܗܿ ܐܝܟܼ ܕܡܘܕܟܼܪܐ ܟܬܘܿܒܼܐ.
ܒܥܘܼܬܕܹܗ ܡܚܬܘܼܬܹܐ ܝܠܹܗ ܟܬܘܿܒܼܐ ܕܗܘ ܠܐ ܟܬܒܼܠܹܗ ܒܛܘܗܡܝܘܼܬܐ ܐܠܐ ܡܚܒܬܐ ܒܡܕܝܢܬܹܗ ܚܒܝܼܒܼܬܐ ܢܝܢܘܹܐ ܘܗܢܐ ܡܠܘܿܐܐ ܝܼܠܹܗ ܡܢܵܬܐ ܡܢ ܬܫܥܝܼܬܵܗܿ، ܐܦ ܡܘܕܟܼܪܐ ܒܐܝܼܩܪܐ ܡܪܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܗܢܐ ܟܬܒܼܐ ܪܚܡܹܗ ܘܫܒܼܵܒܼܹܗ ܡܝܩܪܐ ܕ. ܓ̰ܙܝܼܠ ܥܒܕܠ ܓ̰ܒܐܪ ܐܠܓ̰ܘܡܪܕ ܡܢ ܒܝܬ ܨܘܒ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.
ܘܣܘܼܘܵܕܐ ܝܪܝܼܟܼܐ ܝܠܹܗ ܚܕܪ ܫܪܫܝܘܼܬܐ ܕܡܫܝܼܚܝ̈ܐ ܒܡܕܝܢ̄ܬܝܗܝ ܢܝܼܢܘܹܐ، ܒܣܗܕܘܼܬܐ ܕܝܕܘܥܬܢܵܗܿ ܘܣܦܪܵܗܿ ܘܡܠܦܢܵܗܿ ܩܕܡܵܐܝܬ ܘܚܕܬܐܝܬ. ܘܡܘܙܝܕܠܹܗ ܘܐܢ ܥܒܼܪܚ ܓܘ ܬܫܥܝܼܬܐ ܘܡܕܟܼܪܚ ܚܕܟܡܐ ܡܢ ܡܠܵܠ̈ܐ ܡܫܡܗܹܐ ܐܝܟ: ܝܕܘܥܬܢܐ ܐܩܠܝܡܣ ܝܘܣܦ ܕܐܘܝܕ ـ ܣܠܝܡ ܚܣܘܢ ـ ܪܘܦ̮ܐܝܠ ܒܛܝܼ ـ ܡܝܼܛܪܦܘܠܝܛܐ ܣܠܝܡܐܢ ܨܐܝܓܼ ـ ܕ ܘܘܙܝܼܪܐ ܚܢܐ ܚܝܵܐܛ ـ ܕ ܣܠܝܡܐܢ ܒܟ ܓܼܙܵܠܐ ـ ܕܐܘܝܕ ܝܘܣܦ̮ܐܢܝܼ ـ ܦ̮ܬܚ ܠܠܗ ܣܪܣܡ ـ ܕ ܥܒܕܠ ܐܚܕ ܥܒܕܠ ܢܘܪ ـ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܡ ܒܪܨܘܡܘ ـ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܡ ܪܚܡܐܢܝܼ ـ ܓܝܼܘܪܓܝܼܣ ܥܘܐܕ ܘܐܚܘܢܹܗ ܡܝܼܟܼܐܝܠ ܗܕܡ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܵܐ ܝܘܼܠܦܢܝܐ ܥܝܼܪܩܝܐ ـ ܕ. ܩܫܝܼܫܐ ܝܘܣܦ ܚܒܝܼ ـ ܕ. ܒܗܢܐܡ ܐܒܘ ܐܠܨܘܦ̮ ـ ܕ.ܥܒܕܠܠܗ ܣܪܣܡ ܘܫܪܟܐ.
ܘܗܠܝܢ ܡܫܝܼܚܝ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗܘܢ ܥܕܬܬܝܗܝ ܥܬܝܼܩ̈ܐ ܘܚܕܬ̈ܐ ܘܡܢܝܗܝ ܡܪܝ ܐܝܼܫܥܝܵܐ ܘܕܥܪܐ ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܒܢܝܬܵܗܿ ܕܝܪܐ(ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܫܘܥܝܐܒ ܒܪܩܘܣܪܝܼ) ܥܠ ܡܪܙܐ ܕܢܗܪܐ ܠܫܢܬܐ(570ܡ) ܘܥܕܬܐ ܕ(ܐܠܛܐܗܪܐ) ܡܢܝܘܚܐ ܝܕܝܼܥܐ ܕܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܘܥܕܬܬܵܐ ܕܦܢܝܼܬܐ (ܕܪܬܐ ܕܥܕܬܐ)ܕܐܪܬܘܿܕܘܟܣܝ̈ܐ ܘܩܬܘܿܠܝܼܩܝ̈ܐ ܘܐܪܡܢܝ̈ܐ.
ܘܓܘ ܦܢܝܼܬܐ (ܐܠܣܐܥܐ) ܥܕܬܐ ܕܐܒܼܗ̈ܐ ܕܘܡܢܝܼܟܝ̈ܐ ܡܫܘܬܐܣܬܐ ܒܫܢܬܐ 1866 ܘܡܪܝ ܬܐܘܡܐ(ܬܫܥܝܼܬܢܝܬܐ ܘܚܕܬܐ) ܘܡܣܟܢܬܐ ܘܡܪܝ (ܚܘܕܝܼܢܝܼ/ ܐܚܘܕܝܼܡܵܐ) ܥܕܬܐ ܕܬܟܪܝܼܬܝ̈ܐ. ܘܒܓܢܒܐ ܣܡܵܠܵܝܐ ܥܕܬܬ̈ܐ ܕܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܘܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܘܥܕܬܐ ܕܒܬܘܠܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܥܕܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܟܠܕܝ̈ܐ. ܘܐܦ ܕܝܪ̈ܐ ܥܬܝܼܩ̈ܐ ܕܦܝܫܐܝܢܐ ܗܠ ܐܕܝܘܡ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܝܼܟܼܐܝܠ ܘܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܝܼܘܪܓܝܼܣ ܘܕܝܪܐ ܕ(ܐܠܢܨܪ) ܠܪܒܢܝܬܐ ܕܠܒܐ ܩܕܝܼܫܐ. 
ܘܒܬܪ ܥܘܬܕܐ ܘܫܘܟܢܐ ܒܚܙܚ ܟܘܢܫܐ ܡܢ ܣܘܼܪ̈ܓܕܹܐ ܚܒܼܫܝܼ ܫܡܢ̈ܐ ܕܒܝܬܘܝܬ̈ܐ ܡܫܝܼܚܝ̈ܐ ܓܘ ܢܝܼܢܘܹܐ ܠܦܘܬ ܣܘܼܕܵܪܐ ܐܒܓܕܝܐ ܥܡ ܡܩܪܒܼܬܐ ܕܚܕܐ ܟܪܝܘܼܬܐ ܥܠ ܟܠ ܒܝܬܘܼܬܐ ܘܓܒܼܪܵܗܿ ܡܫܡܗ̈ܐ ܘܥܠܬܐ ܕܫܘܼܡܵܗܗ، ܘܬܫܥܝܼܬܵܗܿ ܥܕܬܢܝܬܐ.
ܘܐܝܬ ܠܡܕܟܼܘܪ̈ܐ ܕܟܬܒܼܐ ܚܒܼܫܠܹܗ ܓܘ ܦܬܘܵܬܹܗ ܐܚܪ̈ܝܐ ܒܬܪ ܡܒܘܥ̈ܐ ܥܠ ܠܦܦܐ ܕܨܘܪ̈ܝܬܐ ܝܪ̈ܬܘܼܬܢܝ̈ܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܐܣܟܝܡ̈ܐ ܕܓܒܼܪܵܗܿ ܘܢܸܫܵܗܿ ܒܕܪܐ ܥܒܼܝܪܐ ܘܝܕܥܬ̈ܗܿ ܡܕܝܼܢܝ̈ܐ ܡܫܡܗ̈ܐ، ܒܢܝܼܫܐ ܕܡܩܪܒܼܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܠܩܪ̈ܘܝܹܐ ܘܒܵܨܘܿܝܹܐ.
ܘܡܝܩܪܐ ܒܗܢܐܡ ܚܒܐܒܐ:
ـ ܝܼܠܝܼܕܘܼܬܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ 26/5/1927
ـ ܬܪܒܝܼܬܢܝܐ ܫܪܝܐ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܠܡܬܚܐ ܕ(31)ܫܢܬܐ، ܫܒܼܥܐ ܫܢ̈ܐ ܡܢܝܗܝ ܝܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܡܕܪܫܬܐ ܕܫܡܥܘܢ ܐܠܨܦ̮ܐ ܝܕܥܬܐ ܒܢܝܼܢܘܹܐ، ܘܚܝܘܿܪܐ ܬܪܒܝܼܬܢܝܐ ܒܐܪܒܠ
ـ ܗܕܡܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܟܬܘܿܒ̈ܐ ܒܥܝܼܪܩ.
ـ ܗܕܡܐ ܕܟܢܘܫܬܐ ܕܡܟܼܬܒܼܢ̈ܐ ܘܥܩܒܼܝ̈ܐ
ـ ܟܬܒܼܠܹܗ ܒܡܠܘܿܐ̈ܐ ܬܫܥܝܼܬܢܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܒܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܓܼܠ̈ܐ ܐܝܟܼ: ܟܘܟܼܒܼܐ ܘܪܘܵܙܐ ܘܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܪܢܝܐ ܡܫܝܼܚܝܐ ܘܟܘܼܟܼܒܼܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܣܦܪܙܒܼܢܐ ܕܚܕܝܐܒܼ ܡܘܨܠܝܬܐ ܘܡܓܼܠܬܐ ܕܩܝܼܬܪܐ ܒܐܡܪܝܼܟܵܐ ܘܐܡܘܪ̈ܝܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܓܘ ܫܘܬܦܘܝܬ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ.ܡܢ ܟܬܒܼܝܵܬܹܗ:
ـ ܕܪܵܡܵܐ ܒܫܡܐ( ܩܛܠܐ ܕܐܕܝ ܫܝܪ)ܫܢܬܐ 1947 ܦܝܫܠܵܗܿ ܡܛܘܐܠܬܐ ܪܒܐ ܓܗ̈ܐ.
ـ ܟܬܒܼܐ ܕ(ܓܒܼܪܐ ܕܐܠܗܐ) ܠܡܝܼܛܪܦܘܠܝܛܐ ܓ̰ܪܓ̰ܣ ܕܠܐܠ.
ـ ܡܪܥܝܼܬܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܪܥܝܵܗܿ 1963، ܦܪܝܼܣܐ ܓܘ ܪܘܵܙܐ(ܐܠܡܣܪܐ) ܠܒܼܢܢܝܬܐ.
ـ ܟܪܝܘܼܬܐ ܥܠ ܡܝܼܛܪܦܘܠܝܛ̈ܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܩܬܘܿܠܝܼܩܝ̈ܐ ܒܢܝܼܢܘܹܐ 2000.
ـ ܟܪܝܘܼܬܐ ܥܠ ܚܝܘܼܬܐ ܕܡܝܼܛܪܦܘܿܠܝܛ̈ܐ ܟܠܕܝܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܫܢܬܐ 2002 ܘܟܪܝܘܼܬܐ ܥܠ ܡܪܥܝܼܬܐ ܕܟܪܟܘܼܟ ܫܢܬܐ 2003 ܘܡܪܥܝܼܬܐ ܕܥܩܪܐ 2004.
ـ ܟܬܒܼܐ ܕܐܒܼܗ̈ܐ ܕܘܡܢܝܼܟܝ̈ܐ ܒܢܝܼܢܘܹܐ ܛܒܝܗܝ ܘܬܫܡܫܬܝܗܝ 1750ـ 2005 ܕܝܠܹܗ ܡܒܘܼܥܐ ܐܢܢܩܝܐ ܠܩܪܘܿܝܹܐ.