اذا لم تظهر الكلمات بشكل واضح يرجى تحميل الخطوط السريانية من هنا
if the words didn't appear in the disiered way please download the Syriac Fonts from Here

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
................ܦܪܝܼܣܵܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ.....................


ܓܠܚܬܐ ܕܟܬܒܐ (ܐܘܝܘܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܕܫܒܼܪܐ)
ܟܢܘܫܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܝܕ̈ܐ

ܢܦܩܠܹܗ ܡܢ ܘܙܝܪܘܼܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡܐ ܟܘܪܵܣܐ ܚܕܬܐ ܒܫܡܐ ܐܘܝܘܬܐ ܕܙܩ̈ܐ ܕܫܒܼܪܐ ܣܝܼܡܐ ܒܝܕ ܟܢܘܫܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܝܠܹܗ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܢ̈ܐ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܕܢܦܩܠܹܗ ܒܣܝܼܩܘܡ 20 ܬܫܪܝܢ ܬܪܝܢܐ 1989... ܘܥܒܼܕܠܗܘܢ ܐܘܝܘܼܬܐ ܥܠܹܗ ܟܠܝܗܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܒܼܝܠ ܘܚܬܡܠܗܘܢ ܒܣܝܼܩܘܡ 2 ܐܝܠܘܠ 1990 ܘܗܢܐ ܩܢܘܢܐ ܚܒܼܫ 54 ܡܠܘܐܵܐ ܢܝܼܫܝܗܝ ܡܢܹܗ ܚܙܝܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܒܘܫ ܛܒܼܬܐ ܘܡܚܕܘܪܐ ܛܒܼܐ ܕܪܒܼܝܐ ܒܚܦܵܩܹܗ ܫܒܼܪܘܼܬܐ ܪܚܩܐ ܡܢ ܐܐܪ ܕܦܠܵܫܐ ܘܪܕܘܦܝܐ.

 ܟܕ ܡܙܒܘܛܹܐ ܝܠܗܿ ܕܐܝܬ ܒܟܠܝܗܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܒܼܝܠ ܫܒܼܪ̈ܐ ܟܐ ܚܝܝ ܒܐܝܟܢܘܬܐ ܥܣܩ̈ܐ، ܘܣܢܝܼܩܐ ܝܠܝܗܝ ܠܕܵܒܪܬܐ ܕܝܼܠܢܝܬܐ ܐܣܝܼܪܬܐ ܒܥܝܕ̈ܐ ܕܟܠ ܥܡܐ ܘܡܪܕܘܼܬܹܗ ܠܢܛܪܬܐ ܕܫܒܼܪܐ، ܘܗܢܐ ܟܘܪܣܐ ܢܦܠ ܓܘ 68 ܦܬܘܬܐ.